Zespół Interdyscyplinarny

 

Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, zasady postępowania wobec osób dotkniętych przemocą w rodzinie oraz osób stosujących przemoc  i oczekujących pomocy określa ustawa z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie /Dz.U.Nr180, poz.1493 z późn. zm. /

W związku z zapisami  ustawy i zadaniami jakie zostały postawione przed samorządami, Ośrodek Pomocy Społecznej opracował Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2011-2015, który został przyjęty do realizacji 14  kwietnia 2011 roku, Uchwałą Rady Gminy w Kuczborku-Osadzie Nr VI/19/2011.

Program ten jest przeznaczony dla mieszkańców Gminy Kuczbork-Osada , a w szczególności dla ofiar przemocy w rodzinie, sprawców przemocy, przedstawicieli instytucji i służb zobowiązanych do udzielenia pomocy w sytuacji zagrożenia przemocą.

Zarządzeniem  Wójta Gminy Kuczbork-Osada w dniu 04 maja 2011 roku, Nr 10/2011 został powołany Zespół Interdyscyplinarny. W skład tego zespołu wchodzą przedstawiciele policji, oświaty, służby zdrowia, Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i pomocy społecznej.

Zespół Interdyscyplinarny - diagnozuje problem przemocy w rodzinie, podejmuje działania zapobiegawcze w środowisku zagrożonym przemocą domową oraz podejmuje działania na rzecz osób stosujących przemoc:

  • człowiek ma prawo do życia w środowisku rodzinnym wolnym od przemocy,
  • człowiek doświadczający przemocy nie może być za nią obwiniany,
  • dzieci i młodzież mają prawo do wzrastania w bezpiecznym środowisku wolnym od przemocy, a obowiązkiem dorosłych jest im to zapewnić,
  • każdy człowiek ma prawo do wiedzy, pomocy prawnej, socjalnej, psychologicznej i medycznej bez naruszania jego osobistej  godności.

Celem naszego zespołu jest edukacja skierowana do ogółu mieszkańców mająca na celu zwrócić uwagę społeczności gminy Kuczbork-Osada na problem przemocy w rodzinie i zachęcić do podjęcia tej tematyki w publicznej dyskusji, np.: zebrania wiejskie, spotkania w szkole, ulotki, plakaty, tablice  ogłoszeń.

 

Sprawy związane z przemocą w rodzinie można zgłaszać bezpośrednio do Zespołu Interdyscyplinarnego
Maria Kalkowska - Sekretarz Zespołu
kontakt: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kuczborku-Osadzie, ul. A. Mickiewicza 7B,

09-310 Kuczbork

tel. 23/657-63-92 w. 42  od poniedziałku do piątku w godz. 7:30 - 15:30
 

Załączniki

 Baza teleadresowa instytucji pomogających osobom dotkniętym przemocą w rodzinie

© 2020 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kuczborku-Osadzie   |   Realizacja: Interefekt.pl