Informacja dot. projektu pn. "Aktywna Integracja w Gminie Kuczbork-Osada"

     Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kuczbork-Osadzie oraz Fundacja edukacyjno-sportowa reGeneracja realizują projekt pn. "Aktywna Integracja w Gminie Kuczbork-Osada" w ramach RPOWM na lata 2014-2020.

Celem projektu jest wsparcie 60 osób (45 K, 15 M) z terenu Gminy Kuczbork-Osada, wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym wraz z dziećmi, z uwaględnieniem osób niepełnosprawnych, poprzez objęcie działaniami wspierającymi ich kompetencje oraz stworzenie warunków do aktywnej integracji społecznej i zawodowej w okresie 01.06.2019 - 31.05.2021.

Projekt zakłada zrekrutowanie 60 uczestników (20 uczestników na edycję, w tym 10 osób dorosłych i 10 dzieci), planowane są 3 etapy rekrutacji w okresie:

Pierwszy :

 • lipiec - sierpień 2019r. - 20 uczestników, w tym 10 osób dorosłych i 10 dzieci - nabór otwarty do końca sierpnia 2019r.

Drugi:

 • styczeń - luty 2020r. - 20 uczestników, w tym 10 osób dorosłych i 10 dzieci - nabór otwarty.

Trzeci:

 • sierpień - wrzesień 2020r - 20 uczestników, w tym 10 osób dorosłych i 10 dzieci - nabór otwarty.

 

W ramach projektu zapewniamy bezpłatnie:

1) Dla Dorosłychych

- poradnictwo indywidualne (psycholog, pedagog, prawnik)

- trening umiejętności społecznyych

- doradztwo zawodowe

- pośrednictwo pracy,

- szkolenia (zawodowe, kurs prawa jazdy),

- staże.

 

2) Wspólny wyjazd szkoleniowy (2-dniowy).


3) Dla dzieci i młodzieży:

- zajęcia rozwijające kompetencje,

- punkt wsparcia specjalistycznego.

 

Informacje dot. Projektu pt. "Aktywna Integracja w Gminie Kuczbork-Osada"  -

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kuczborku-Osadzie

osoby chętne do udziału w projekcie mogą zgłaszać do GOPS Kuczbork-Osada

- st. pracownik socjalny Sylwia Stańczak -  pokój nr 5

 

REGULAMIN PROJEKTU

pt. Aktywna integracja w gminie Kuczbork-Osada nr RPMA.09.01.00-14-c094/19

§1

INFORMACJE OGÓLNE

 1. Niniejszy regulamin określa zasady rekrutacji i uczestnictwa w projekcie „Aktywna integracja w gminie Kuczbork-Osada” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020; w ramach konkursu ogłoszonego w ramach IX Osi Priorytetowej Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, Działanie 9.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu, na mocy umowy o dofinansowanie nr RPMA.09.01.00-14-c094/19;
 2. Realizatorem Projektu jest Gmina Kuczbork-Osada – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kuczborku-Osadzie, ul. A. Mickiewicza 7B, 09-310 Kuczbork-Osada. Projekt realizowany jest w Partnerstwie z Fundacją edukacyjno-sportową reGeneracja, z siedzibą w Pawłowo 18, 06-416 Regimin.
 3. Projekt realizowany jest w okresie od 01.06.2019 r. do 31.05.2021 r.
 4. Biuro projektu znajduje się w biurze Partnera – Fundacji edukacyjno-sportowej reGeneracja przy ul. Granicznej 37, 06-400 Ciechanów.
 5. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz wkładu własnego Beneficjenta i Partnera, na podstawie umowy z Mazowiecką Jednostką Wdrażania Programów Unijnych jako Instytucją Pośredniczącą.
 6. Realizator Projektu zastrzega sobie możliwość nieodpłatnego wykorzystania wizerunku, nagrania uczestników projektu do celów marketingowych (katalogi, foldery i inne publikacje) pod warunkiem, że fotografia, nagranie zostało wykonane w trakcie form wsparcia odbywanych przez Uczestnika w ramach niniejszego Projektu.
 7. Ogólny nadzór nad realizacją Projektu oraz rozstrzyganie spraw nieuregulowanych w Regulaminie należy do kompetencji Grupy Sterującej oraz Koordynatora Projektu.
 8. Regulamin określa:

a) kryteria uczestnictwa w projekcie (§2);

b)procedurę rekrutacji i selekcji uczestników do udziału w projekcie (§3);

c) zasady organizacji poszczególnych form wsparcia (§4); d)zasady realizacji staży zawodowych (§5)

e) efektywność społeczną i zatrudnieniową (§6)

 1. zasady uczestnictwa w projekcie i monitoringu (§7);

 

 1. postanowienia końcowe (§8).
 1. Działania w projekcie realizowane będą z zachowaniem równości szans, równego dostępu do zadań kobietom i mężczyznom oraz niedyskryminacji. We wszystkich działaniach uwzględnione zostanie promowanie podziału obowiązków domowych przez odpowiednią organizację godzin i terminów zajęć.

                                                                                          §2

KRYTERIA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

 

 1. Celem głównym projektu jest zapewnienie jego uczestnikom kompleksowego wsparcia w zakresie aktywizacji społecznej, edukacyjnej i zawodowej w okresie 01.08.2019 – 31.05.2021. Projekt przewiduje 3 edycje udzielanego wsparcia.
 2. Grupę docelową projektu stanowi 60 osób – 30 osób dorosłych i 30 dzieci - (45 kobiet, 15 mężczyzn), w tym co najmniej 6 osób z niepełnosprawnościami. które spełniają następujące kryteria formalne:
  • zamieszkanie na terenie gminy Kuczbork-Osada,
  • doświadczanie     wykluczenia     społecznego    bądź   zagrożenie    doświadczenia wykluczeniem społecznym,

oraz kryteria merytoryczne:

 • korzystanie z PO Pomoc Żywieniowa
 • wielokrotne wykluczenie
 • niepełnosprawność
 • znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności
 • niepełnosprawność sprzężona
 • zaburzenia psychiczne
 1. Projekt nie zakłada udziału osób odbywających karę pozbawienia wolności.
 2. Dodatkowo komisja kwalifikacyjna odbędzie rozmowy z dorosłymi kandydatami oceniając poziom motywacji do zmiany i potencjalnego zaangażowania w ścieżkę wsparcia. W przypadku osób młodych będą to dzieci dorosłych uczestników projektu, średnio 2 osoby z rodziny, tak aby wsparcie było realizowane na rzecz rodzin kompleksowo. W drodze każdej edycji zostanie wybrana grupa docelowa zaś z osób niezakwalifikowanych utworzona zostanie grupa rezerwowa.

§3

PROCEDURA REKRUTACJI I SELEKCJI UCZESTNIKÓW DO UDZIAŁU W PROJEKCIE

 

 1. Projekt jest dostępny dla każdej osoby bez względu na płeć, pochodzenie, wiek, wyznanie czy orientację seksualną.

 1. Projekt zakłada zrekrutowanie 60 uczestników (20 uczestników na edycję, w tym 10 osób dorosłych i 10 dzieci). Pierwszy etap rekrutacji prowadzony będzie w okresie lipiec

– sierpień 2019 r., drugi: styczeń – luty 2020 r. , trzeci: sierpień – wrzesień 2020 r.

 1. Za proces rekrutacji odpowiadają pracownicy socjalni. Za wyłonienie uczestników Projektu będzie odpowiedzialna komisja rekrutacyjna, w skład której wchodzą Koordynator Projektu oraz pracownicy socjalni.
 2. W przypadku trudności w rekrutacji Realizator Projektu przewiduje zwiększenie ilości ogłoszeń, zwiększenie ilości spotkań informacyjnych, wydłużenie terminu rekrutacji wskazanego w pkt. 2, rekrutację uzupełniającą.
 3. Dokumenty rekrutacyjne (kwestionariusz zgłoszeniowy, deklarację uczestnictwa, oświadczenia, zaświadczenia) należy złożyć:
  1. osobiście w GOPSie w Kuczborku-Osadzie,
  2. pocztą tradycyjną na adres siedziby głównej Realizatora Projektu,
  3. pocztą elektroniczną na adres: gopskuczbork@wp.pl
 4. Dokumenty rekrutacyjne będą znajdować się na stronie internetowej oraz w siedzibach Realizatora Projektu i Partnera.
 5. Etapy procedury rekrutacyjnej:

ETAP I – OCENA FORMALNA

Zapoznanie się z Regulaminem Projektu umieszczonym m.in. na stronie internetowej Realizatora Projektu i złożenie następujących dokumentów rekrutacyjnych:

 • kwestionariusz zgłoszeniowy zawierający informacje i oświadczenia dotyczące spełnienia kryteriów uczestnictwa w projekcie, a także oświadczenia o zapoznaniu się z regulaminem i akceptacji jego zapisów oraz w zależności od złożonych oświadczeń w kwestionariuszu zgłoszeniowym:
  • zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy (PUP) o zarejestrowaniu jako osoba bezrobotna (w przypadku, gdy kandydat jest zarejestrowany w PUP)
  • orzeczenie o niepełnosprawności lub inny dokument potwierdzający status osoby z niepełnosprawnościami lub status rodzica dziecka z niepełnosprawnością (jeśli dotyczy).
  • zaświadczenie z właściwego Ośrodka Pomocy Społecznej o korzystaniu ze świadczeń ze wskazaniem podstawy prawnej udzielanej pomocy (jeśli dotyczy).
  • zaświadczenie z właściwej instytucji, potwierdzającej czy kandydat na uczestnika jest osobą przebywającą w pieczy zastępczej lub opuszczającą pieczę zastępczą oraz członkiem rodziny przeżywającej trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo- wychowawczych, o których mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej np. zaświadczenie od kuratora lub wyrok sądu (jeśli dotyczy);
  • zaświadczenie z właściwej instytucji, potwierdzającej że kandydat na uczestnika projektu jest osobą nieletnią, wobec której zastosowano środki zapobiegania i zwalczania demoralizacji i przestępczości (zgodnie z ustawą z 26.10.1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich) np. zaświadczenie od kuratora, zaświadczenie

z zakładu poprawczego lub innej instytucji czy organizacji społecznej zajmującej się pracą z nieletnimi w charakterze wychowawczym, terapeutycznym lub szkoleniowym; kopia postanowienia sądu; inny dokument potwierdzający zastosowanie środków zapobiegania i zwalczania demoralizacji i przestępczości (jeśli dotyczy);

 • zaświadczenie z ośrodka wychowawczego/młodzieżowego/socjoterapii potwierdzające, że kandydat na uczestnika jest osobą przebywającą w młodzieżowym ośrodku wychowawczym lub młodzieżowym ośrodku socjoterapii, o których mowa w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (jeśli dotyczy);
 • dokument potwierdzający, że kandydat na uczestnika jest osobą niesamodzielną np. zaświadczenie od lekarza, odpowiednie orzeczenie lub inny dokument poświadczający stan zdrowia;
 • zaświadczenie z właściwej instytucji, że kandydat na uczestnika jest osobą bezdomną lub dotkniętą wykluczeniem z dostępu do mieszkań w rozumieniu Wytycznych w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020 np. kopię wyroku sądowego, pisma ze spółdzielni o zadłużeniu;

Dokonana zostanie ocena formalna zgłoszeń wg skali 0-1. Do dalszego procesu rekrutacyjnego brane będą tylko kompletne zgłoszenia, opatrzone własnoręcznym podpisem oraz datą wypełnienia. Wysłanie zgłoszenia nie jest równoznaczne z zakwalifikowaniem kandydata do udziału w projekcie.

 

ETAP II – OCENA MERYTORYCZNA I POSIEDZENIE KOMISJI REKRUTACYJNEJ

Zgłoszenia, które przejdą pozytywnie ocenę formalną zostaną poddane ocenie punktowej, która polegać będzie na przyznaniu punktów w następujących kategoriach, dających pierwszeństwo udziału w projekcie:

 • korzystanie z PO Pomoc Żywieniowa + 5 pkt
 • wielokrotne wykluczenie + 5 pkt
 • niepełnosprawność + 5 pkt
 • znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności + 5 pkt
 • niepełnosprawność sprzężona + 5 pkt
 • zaburzenia psychiczne + 5 pkt

Komisja rekrutacyjna, w składzie: Koordynator Projektu i pracownicy socjalni, utworzy listę osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie oraz listę rezerwową (10% UP).

Osoby z listy rezerwowej mogą być zakwalifikowane do projektu w przypadku rezygnacji UP z listy podstawowej.

Informacja o zakwalifikowaniu do udziału w projekcie zostanie przekazana telefonicznie, pocztą lub mailowo. Osoby staną się uczestnikami projektu po podpisaniu kontraktu socjalnego oraz dostarczeniu w wyznaczonym terminie wymaganych dokumentów.
 

§4

ZASADY ORGANIZACJI POSZCZEGÓLNYCH FORM WSPARCIA

 

 1. W ramach projektu, w każdej z trzech edycji, przeprowadzone zostanie kompleksowe wsparcie dostosowane do indywidualnych potrzeb uczestników projektu w postaci następujących działań:

A.Aktywna integracja

 1. 2-dniowy wyjazd integracyjno-szkoleniowy – dla wzmocnienia kompetencji rodzicielskich oraz integracji w grupie służącej dalszej współpracy zorganizowany zostanie wyjazd szkoleniowy w każdej edycji dla wszystkich UP. Organizacja wyjazdu szkoleniowego dorosłych UP wraz z otoczeniem, tj. dziećmi uczestniczącymi w projekcie ma na celu zwiększyć gotowość uczestników do podjęcia zatrudnienia. Dlatego też program warsztatów realizowanych przez coacha dotyczył będzie m.in. efektywnego zarządzania czasem służącego godzeniu obowiązków domowych z zawodowymi, kształceniem umiejętności podziału obowiązków domowych i delegowania zadań - w trakcie warsztatów prowadzone będą ćwiczenia, w które będą angażowane dzieci. Stąd organizacja warsztatów przełożyć się ma na wzrost gotowości UP do podjęcia zatrudnienia. Wyjazdowy charakter warsztatów pozwoli na integrację grupy oraz bliższe poznanie UP z kadrą projektu, co przełoży się na lepszą przyszłą współpracy.
 2. Punkt wsparcia specjalistycznego – zorganizowany zostanie punkt wsparcia specjalistycznego, w ramach którego uczestnicy będą mogli skorzystać z porad specjalistów zgodnie z ich zapotrzebowaniem. Każdy dorosły uczestnik będzie miał do dyspozycji 8 godzin spotkań z wybranym specjalistą – psycholog, pedagog, prawnik. Uczestnik we współpracy z pracownikiem socjalnym określi zakres potrzeb i oczekiwanego wsparcia.
 3. Spotkania grup samopomocowych/grup wsparcia – dla wzmocnienia umiejętności rozwiązywania problemów z którymi borykają się uczestnicy zainicjowane zostaną grupy samopomocowe/grupy wsparcia tworzone przez UP, które spotykać się będą regularnie na przestrzeni realizacji projektu. Spotkania odbywać się będą w pomieszczeniach udostępnionych na te potrzeby przez Lidera, który również zapewni uczestnikom poczęstunek na spotkaniach oraz zaangażuje specjalistów do prowadzenia wsparcia. Zakładamy, iż spotkania trwać będą średnio 5 godzin, raz na dwa miesiące.

B.Akademia kompetencji i umiejętności

 1. Kurs prawa jazdy kat. B. Jedną z większych przyczyn wykluczenia z rynku pracy mieszkańców terenów wiejskich jest bardzo ograniczony dostęp do lokalnych ofert pracy i brak możliwości dojazdu do najbliższych miast. Jednocześnie koszty zdobycia uprawnień często stanowią przeszkodę w uzyskaniu prawa

jazdy stąd bardzo wskazane jest zaproponowanie uczestnikom projektu możliwości nabycia umiejętności kierowcy. Zakładamy, iż w ramach projektu 15 osób skorzysta ze wsparcia (średnio 5 na edycje).

 1. Trening umiejętności społecznych. W każdej edycji projektu przeprowadzony zostanie trening um. społecznych dla dorosłych uczestniczących w projekcie. Trening trwał będzie 30 godzin zajęć warsztatowych (5 spotkań po 6h) zorganizowanych dla łącznej grupy 10 uczestników projektu. Trening służyć będzie nabyciu kompetencji w zakresie komunikacji, asertywności, umiejętności wyznaczania i realizacji celów, wzmacniania motywacji do działania.
 2. Wsparcie kompetencji dzieci i młodzieży. Dla skutecznej pracy zaplanowano zapewnienie dzieciom i młodzieży wsparcie w rozwijaniu kompetencji kluczowych oraz niwelowanie deficytów, które pomogą w przyszłości przeciwdziałać ich wykluczeniu. Jednocześnie kierując się potrzebą zapewnienia opieki nad dziećmi umożliwiającego udział osób dorosłych w przewidzianych dla nich formach wsparcia zaplanowano zajęcia dla dzieci i młodzieży rozwijające ich kompetencje i deficyty. Stąd w trakcie realizowanych dla dorosłych TUS dzieci organizowane będą miały zajęcia aktywizujące w formie warsztatów rozwijających kompetencje bądź niwelujących deficyty. Zajęcia będą miały formę zajęć grupowych. Z racji możliwych rozbieżności w wieku dziecka zakładamy, iż zajęcia będą organizowane w dwóch grupach. Stąd łącznie zrealizowane zostanie 3edycjex42hx2grupy/2edycję = 252 godziny zajęć dla dzieci/młodzieży. Dodatkowo w trakcie realizacji szkoleń zawodowych dzieci korzystać będą z punktu wsparcia specjalistycznego, w ramach którego pedagodzy będą sprawować opiekę nad dziećmi i jednocześnie wspierać ich w rozwoju kompetencji lub rozwijaniu zainteresowań. Nie wiedząc ile różnych szkoleń będzie organizowanych oraz w jakim wieku dzieci będą korzystać ze wsparcia założono, iż na każde dziecko przypadać będzie w każdej edycji średnio 40h wsparcia.

C.Aktywizacja zawodowa

 1. Job-coaching. Job-coaching jako forma wsparcia kierowana do osób szczególnie oddalonych od rynku pracy realizowany będzie w sposób systematyczny i regularny na rzecz każdego uczestnika projektu. Na początku job-coach dokona diagnozy preferencji i predyspozycji zawodowych UP w ramach 4 godzin spotkania (2x2h) z wykorzystaniem kwestionariusza WOPZ w celu opracowania IPD opisującego ścieżkę reintegracji zawodowej. Następnie będzie wspierał UP w aktywizacji zawodowej pracując nad rozwijaniem obszarów deficytowych oraz budowaniem motywacji do stałego włączenia się UP na rynek pracy. Każdy UP będzie miał do dyspozycji średnio 10 h wsparcia. Łącznie 300h (3edycjex10UPx10h).
 2. Grupowe doradztwo zawodowe - 2x5h/edycja.

 1. Szkolenia zawodowe. Każdy z UP skierowany zostanie na szkolenie zawodowe nadające kwalifikacje bądź kompetencje zawodowe. Kierunek kształcenia określi job-coach w drodze diagnozy. Szkolenia zlecone zostaną firmom posiadającym odpowiednie doświadczenie, kadrę oraz uprawnienia, które zagwarantują nabycie odpowiednich kompetencji (zgodnie z weryfikacją w oparciu o IV etapy nabywania kompetencji) lub kwalifikacji (w drodze certyfikacji przez odpowiednią instytucję uprawnioną do wydania certyfikatów dla danej branży). Średnia liczba szkolenia wynosić będzie 80h. Firma szkoleniowa w ramach zlecenia usługi zapewni każdemu UP materiały szkoleniowe, catering – (obiad + serwis kawowy), zapewni odpowiedni proces walidacji - w przypadku nabywania kwalifikacji pokryje koszty przeprowadzenia egzaminu zewnętrznego). Każdy UP otrzyma stypendium szkoleniowe (6,67 netto za każdą h szkolenia).
 2. Pośrednictwo pracy. W ramach projektu zaangażowany zostanie pośrednik, który odpowiedzialny będzie za: przygotowanie dokumentów związanych z realizacją staży - program staży, umowy stażowej, kontakt z pracodawcami (pozyskiwanie ofert pracy,  udostępnianie ich uczestnikom projektu, inicjowanie kontaktów uczestnik projektu-pracodawca), badania lekarskie, rozliczanie dokumentacji związanej z realizacja Staży (listy obecności, listy płac, zaświadczenia itp.), monitoring efektywności zatrudnieniowej.
 3. Staże zawodowe. Każdy z UP uczestniczących w ścieżce aktywizacji będzie miał możliwość skorzystania z 3-miesięcznego stażu zawodowego. Łącznie w każdej edycji 5 UP skorzysta ze stażu pokrewnego ze dobytymi kwalifikacjami lub kompetencjami. Staże realizowane w ramach projektu będą zgodne z Polskimi Ramami Jakości Staży i Praktyk Zawodowych.
 1. Działania w projekcie realizowane będą zgodnie z zapisami regulaminu w ramach konkursu RPMA.09.01.00-IP.01-14-079/19.
 2. Zajęcia będą realizowane w terminach przewidzianych w harmonogramie realizacji projektu. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w harmonogramie. Uczestnicy będą o zmianach informowani na bieżąco i każdorazowo przekazany im zostanie nowy, aktualny harmonogram.
 3. W ramach projektu realizowane będą szkolenia zawodowe dostosowane do predyspozycji i umiejętności uczestników projektu.
 4. W trakcie szkoleń zawodowych zostanie przeprowadzony proces walidacji i certyfikacji nabytych kwalifikacji (egzamin wewnętrzny). Uczestnicy otrzymają zaświadczenia o ukończeniu szkolenia zawodowego (min.80 % obecności i zaliczenie egzaminu wewnętrznego).
 5. Po zakończeniu szkolenia zawodowego wszyscy uczestnicy, którzy ukończyli w nim udział mają obowiązek przystąpić do egzaminu zewnętrznego, potwierdzającego nabycie kwalifikacji zawodowych.

 1. Miejsca szkoleń będą dostosowane do potrzeb uczestników projektu (w tym osób niepełnosprawnych) z uwzględnieniem możliwości techniczno-organizacyjnych.
 2. Projektodawca zapewnia Uczestnikom projektu w szczególności:
 1. bezpłatny udział we wsparciu: 1 - Wyjazd integracyjno-szkoleniowy, 2 - Punkt wsparcia specjalistycznego,

3 - Spotkania grup samopomocowych/grup wsparcia, 4 - Kurs prawa jazdy kat. B,

5 - Trening umiejętności społecznych, 6 - Warsztaty kreatywne dla otoczenia 7 – Job coaching

8 – Szkolenia zawodowe 9 - Pośrednictwo pracy 10 - Staże zawodowe

 1. kadrę wykładowców i trenerów o odpowiedniej wiedzy i kwalifikacjach,
 2. materiały edukacyjne,
 3. catering (obiad + przerwa kawowa) w trakcie szkoleń,
 4. stypendium szkoleniowe za uczestnictwo w szkoleniu zawodowym w wysokości 6,67 zł netto za godzinę odbytego szkolenia,
 5. stypendium stażowe (stypendium nie przysługuje za czas nieobecności nieusprawiedliwionej i nieudokumentowanej stosownym zaświadczeniem lekarskim),
 6. ubezpieczenie NNW (od następstw nieszczęśliwych wypadków) w trakcie uczestnictwa w stażu zawodowym,
 7. pokrycie kosztów wstępnych badań lekarskich przed uczestnictwem w stażu zawodowym z zastrzeżeniem wysokości maksymalnej kwoty pozostającej w dyspozycji projektodawcy na ten cel w ramach projektu.
 1. Stypendium szkoleniowe i stażowe wypłacane będą w oparciu o obowiązujące w tym zakresie przepisy prawa, w tym stosowane zasady obowiązujące do naliczania podatku i składek na ubezpieczenie społeczne.
 2. Wypłata środków może zostać wstrzymana w przypadku braku środków na koncie Projektowym.
 3. Wszelkie informacje związane z organizacją oraz realizacją form wsparcia dostępne są w Biurze Projektu.

§5

ZASADY REALIZACJI STAŻY ZAWODOWYCH

 1. Staże  zawodowe  są   nakierowane     na   nabycie  lub   uzupełnienie    doświadczenia zawodowego i praktycznych umiejętności wykonywania zawodu, w którym uczestnik projektu przeszedł szkolenie zawodowe.
 1. Wsparcie w postaci staży realizowane w ramach projektu jest zgodne z zaleceniem Rady z dnia 10 marca 2014 r. w sprawie ram jakości staży oraz z Polskimi Ramami Jakości Praktyk i Staży.
 2. Staż odbywa się na podstawie pisemnej, trójstronnej umowy, której stronami są: stażysta, podmiot przyjmujący na staż (Pracodawca) oraz Realizator Projektu (Organizator stażu).
 3. Umowa stażowa zawiera podstawowe warunki przebiegu stażu, w tym cel stażu, cele edukacyjne, warunki pracy, warunki wypowiedzenia umowy, prawa i obowiązki stażysty oraz podmiotu oferującego staż, okres trwania stażu, wysokość przewidywanego stypendium, miejsce wykonywania prac, zakres obowiązków.
 4. Uczestnikom projektu zostanie zapewniony opiekun stażu, który będzie nadzorował stażystę w trakcie wykonywania zadań, monitorował i oceniał jego postępy.
 5. Zadania w ramach stażu są wykonywane zgodnie z programem stażu, który jest przygotowany przez podmiot przyjmujący na staż we współpracy z organizatorem stażu i przedkładany do podpisu stażysty. Program stażu jest opracowywany indywidualnie, z uwzględnieniem potrzeb i potencjału stażysty.
 6. Stażysta wykonuje swoje obowiązki pod nadzorem opiekuna stażu, wyznaczonego na etapie przygotowań do realizacji programu stażu, który wprowadza stażystę w zakres obowiązków oraz zapoznaje z zasadami i procedurami obowiązującymi w organizacji (w tym z zasadami BHP i przeciwpożarowymi), w której odbywa staż, a także monitoruje realizację przydzielonego w programie stażu zakresu obowiązków i celów edukacyjno- zawodowych oraz udziela informacji zwrotnej stażyście na temat osiąganych wyników i stopnia realizacji zadań. Opiekun stażysty jest wyznaczany po stronie podmiotu przyjmującego na staż.
 7. Po zakończeniu stażu jest opracowywana ocena, uwzględniająca osiągnięte rezultaty oraz efekty stażu. Ocena jest opracowywana przez podmiot przyjmujący na staż w formie pisemnej.
 8. Staż trwa 3 miesiące kalendarzowe.
 9. W okresie odbywania stażu stażyście przysługuje stypendium, które miesięcznie wynosi 1.203,96 zł netto, jeżeli miesięczna liczba godzin stażu wynosi nie mniej niż 160 godzin. W przypadku niższego miesięcznego wymiaru godzin, wysokość stypendium ustala się proporcjonalnie.
 10. Stypendium stażowe będzie wypłacane za cały miesiąc do 14-go dnia następnego miesiąca przelewem na wskazany przez stażystę rachunek bankowy pod warunkiem dostarczenia przez uczestnika projektu wymaganych dokumentów, m.in. listy obecności na stażu za miesiąc, którego dotyczy wypłata, a po ostatnim miesiącu stażu także opinii od pracodawcy, sprawozdania ze stażu oraz zaświadczenia o odbyciu stażu.
 11. Stażyści pobierający stypendium stażowe w okresie odbywania stażu podlegają obowiązkowo ubezpieczeniom: emerytalnemu, rentowemu oraz wypadkowemu, jeśli nie mają innych tytułów, powodujących obowiązek ubezpieczeń społecznych Płatnikiem składek jest Realizator Projektu
 1. Stażyści w okresie odbywania stażu objęci są ubezpieczeniem zdrowotnym oraz od następstw nieszczęśliwych wypadków, których koszt ponosi Realizator Projektu.
 2. Stażyście przysługują 2 dni wolne za każde 30 dni kalendarzowych odbytego stażu, za które przysługuje stypendium stażowe.
 3. Stażysta ma obowiązek 100% obecności na stażu (z wyłączeniem pkt. 14).
 4. Stażysta zachowuje prawo do stypendium stażowego za okres udokumentowanej niezdolności do pracy, przypadający w okresie odbywania stażu, na podstawie stosownego zaświadczenia lekarskiego (druk ZUS ZLA). Stażysta zobowiązany jest do dostarczenia stosownego dokumentu Realizatorowi Projektu oraz niezwłocznego poinformowania o zaistniałej sytuacji Koordynatorkę Projektu oraz Opiekuna Stażu.
 5. Funkcje opiekuna stażysty może pełnić wyłącznie osoba posiadająca co najmniej sześciomiesięczny staż pracy na danym stanowisku, na którym odbywa się staż lub co najmniej dwunastomiesięczne doświadczenie w branży/dziedzinie, w jakiej realizowany jest staż.
 6. Na jednego opiekuna stażu nie może przypadać więcej niż 3 stażystów.

§6

EFEKTYWNOŚĆ SPOŁECZNA I ZATRUDNIENIOWA

 1. Uczestnik/czka projektu zobowiązany/a jest do dostarczenia dokumentów potwierdzających zatrudnienie do 3 miesięcy od zakończenia udziału w projekcie, o ile Uczestnik/czka podejmie zatrudnienie. Dokumentami potwierdzającymi zatrudnienie są: kopia umowy o pracę na min. 3 miesiące i min. ½ etatu, kopia umowy cywilno- prawnej na min. 3 miesiące i wartością umowy równą/wyższą od 3-krotności wynagradzania minimalnego, zaświadczenie pracodawcy potwierdzające zatrudnienie, dokument potwierdzający prowadzenie działalności gospodarczej1 przez min. 3 miesiące.
 2. Uczestnik/czka Projektu zobowiązany/a jest do dostarczenia dokumentów potwierdzających postęp w procesie aktywizacji społecznej do 3 miesięcy od zakończenia udziału w projekcie. Dokumentami potwierdzającymi postęp w aktywizacji społecznej są: zaświadczenie o podjęciu nauki, zaświadczenie o rejestracji w PUP, kwestionariusz oceny efektywności społecznej.
 3. Uczestnik/czka Projektu zobowiązany/a jest do dostarczenia dokumentów potwierdzających, że jest osobą poszukującą pracy, w terminie do 4 tygodni od zakończenia udziału w projekcie, o ile Uczestnik/czka jest osobą poszukującą pracy. Dokumentami potwierdzającymi są zaświadczenie z PUP/oświadczenie UP.
 
 

1 Dokumentem potwierdzającym prowadzenie działalności gospodarczej jest m.in. dowód opłacenia składek na ubezpieczenia społeczne, zaświadczenia z ZUS/US/UM., wpis do ewidencji CEIDG.


 1. Uczestnik/czka Projektu zobowiązany jest do dostarczenia dokumentów potwierdzających uzyskanie kwalifikacji do 4 tygodni po zakończeniu udziału w projekcie, o ile Uczestnik uzyska

kwalifikacje. Dokumentami potwierdzającymi uzyskanie kwalifikacji są zaświadczenia/ certyfikaty wydane przez właściwy organ.

§7

ZASADY UCZESTNICTWA W PROJEKCIE I MONITORINGU

 

 1. Działania przewidziane w projekcie są bezpłatne dla uczestników projektu.
 2. Uczestnicy projektu zobowiązani są do:
 1. regularnego, punktualnego i aktywnego uczestnictwa w zajęciach (100% obecności w indywidualnych formach wsparcia, min. 80% obecności w grupowych formach wsparcia), przy czym obecność na zajęciach jest obowiązkowa, a Uczestnicy projektu mają obowiązek niezwłocznie poinformować Zespół projektowy o przyczynach nieobecności na jakichkolwiek zajęciach przed rozpoczęciem tych zajęć,
 2. potwierdzania uczestnictwa każdorazowo na liście obecności,
 3. udziału w procesie monitoringu i ewaluacji projektu, w tym m.in. do wypełniania ankiet, dokumentów i testów sprawdzających,
 4. uczestniczenia w całym cyklu szkoleniowym i egzaminacyjnym,
 5. przystąpienia do wymaganych egzaminów wewnętrznych i zewnętrznych,
 6. odbycia 3 miesięcznych staży,
 7. gotowości do podjęcia zatrudnienia po zakończeniu udziału w projekcie,
 8. poinformowania właściwego PUP o udziale w projekcie w terminie 7 dni od daty rozpoczęcia udziału w projekcie (dotyczy osób zarejestrowanych w PUP),
 9. dostarczenia podpisanych, wymaganych dokumentów projektowych, w tym:
  • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych,
  • oświadczenie ZUS (zawierające niezbędne dane celem zgłoszenia Uczestnika Projektu do ubezpieczenia społecznego),
  • oświadczenie o numerze konta bankowego (konto, na które Projektodawca będzie wpłacał wszelkie wypłaty dla uczestnika z tytułu uczestnictwa w projekcie),
  • oświadczenie o wyrażeniu zgody na odbywanie zajęć w dni ustawowo wolne od pracy, tj. soboty i niedziele,
  • ankieta dot. potrzeb osób z niepełnosprawnościami (jeśli dotyczy).
 10. bieżącego informowania Projektodawcy o wszystkich zdarzeniach mogących zakłócić ich dalszy udział w projekcie oraz zgłaszania – w formie wyłącznie pisemnej - wszelkich zmian dotyczących informacji zawartych w dokumentach rekrutacyjnych, przede wszystkim zmian w zakresie danych adresowych oraz zmian w statusie na rynku pracy,

k)po zakończeniu udziału w projekcie, w przypadku niepodjęcia pracy, uczestnik zobowiązany jest do rejestracji w Powiatowym Urzędzie Pracy jako osoba bezrobotna i przedstawienia Projektodawcy zaświadczenia z PUP o rejestracji lub kopię decyzji o zarejestrowaniu w PUP.

 1. Uczestnik Projektu jest uprawniony do złożenia rezygnacji z udziału w projekcie najpóźniej 3 dni robocze przed rozpoczęciem pierwszej formy wsparcia. W przypadku nieuzasadnionej rezygnacji z udziału w projekcie Uczestnik projektu może zostać obciążony kosztem kursów.
 2. Realizator zastrzega sobie prawo skreślenia Uczestnika z listy Uczestników Projektu w następujących przypadkach:
  1. naruszenia przez Uczestnika postanowień Regulaminu,
  2. rażącego naruszenia porządku organizacyjnego podczas realizacji poszczególnych form wsparcia,
  3. opuszczenia przez Uczestnika projektu jakiejkolwiek indywidualnej formy wsparcia bez wcześniejszego usprawiedliwienia i umówienia nowego terminu wsparcia.
  4. opuszczenia przez Uczestnika ponad 20% czasu jakiejkolwiek grupowej formy wsparcia.
 3. Uczestnik, który został zakwalifikowany do udziału w Projekcie i rozpoczął w nim udział, może zrezygnować z uczestnictwa w Projekcie tylko w przypadkach zastrzeżonych w ustępie 6 i 7 niniejszego paragrafu.
 4. Uczestnik, który zrezygnował z uczestnictwa w Projekcie z powodu poważnej choroby, zobowiązany jest okazać zwolnienie lekarskie w terminie 3 dni od otrzymania niniejszego dokumentu.
 5. Uczestnik, który w trakcie trwania Projektu podjął pracę w oparciu o:
  1. stosunek pracy (przy czym zatrudnienie musi spełnić łącznie następujące warunki: musi zostać zawarte na okres co najmniej 3 pełnych miesięcy oraz minimum ½ etatu),
  2. stosunek cywilno-prawny (przy czym umowa cywilno-prawna musi spełnić łącznie następujące warunki: musi zostać zawarta na okres minimum 3 pełnych miesięcy oraz jej wartość nie może być niższa niż trzykrotność minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalanego na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę) lub w przypadku umowy o dzieło, w której nie określono czasu trwania umowy wartość umowy musi być równa lub wyższa trzykrotności minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalanego na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę.
  3. rozpoczął działalność gospodarczą (samozatrudnienie), przy czym warunkiem koniecznym jest prowadzenie działalności przez okres minimum 3 pełnych miesięcy następujących po dacie zakończenia udziału w projekcie.

Z dniem podpisania takiej umowy/rozpoczęcia prowadzenia działalności gospodarczej Uczestnik Projektu ma prawo zakończyć udział w Projekcie bez roszczeń ze strony Realizatora projektu, pod warunkiem dostarczenia dokumentu, o którym mowa w ust.8.
 

 1. W przypadku sytuacji opisanej w ust. 7 Uczestnik zobowiązany jest do dostarczania Realizatorowi Projektu w ciągu 7 dni dokumentów potwierdzających okoliczność podjęcia pracy: kopię umowy o pracę, kopię umowy cywilno-prawnej, kopię wpisu do ewidencji działalności gospodarczej.
 2. Uczestnik, który zrezygnował z udziału w Projekcie z innych przyczyn niż wymienione w ust. 6 i 7 lub który został skreślony z listy Uczestników przez Realizatora Projektu, jest zobowiązany do zwrotu poniesionych przez Projektodawcę kosztów związanych z udziałem Uczestnika w Projekcie w wysokości wskazanej w umowie szkoleniowej.
 3. W terminie 4 tygodni po zakończeniu udziału w projekcie Uczestnik zobowiązany jest przekazać Realizatorowi Projektu dane dotyczące aktualnego statusu na rynku pracy (np. kopię decyzji o zarejestrowaniu w Powiatowym Urzędzie Pracy zgodnie z ust. 2 pkt. k lub dokumenty potwierdzające zatrudnienie zgodnie z ust. 8) oraz informacje na temat udziału w kształceniu lub szkoleniu, uzyskania kwalifikacji lub nabycia kompetencji oraz dokumenty to potwierdzające.
 4. W ciągu 3 miesięcy po zakończeniu udziału w projekcie Uczestnik zobowiązany jest udostępnić dane dotyczące aktualnego statusu na rynku pracy oraz dokumenty potwierdzające ten status. Realizator Projektu zastrzega sobie prawo do zaprzestania realizacji projektu. Zaprzestanie dalszej realizacji Projektu następuje w uzgodnieniu i za zgodą Instytucji Pośredniczącej. W takiej sytuacji Realizator zobowiązuje się do pisemnego poinformowania Uczestników Projektu o zaprzestaniu dalszej realizacji Projektu. Z powyższego tytułu Uczestnikowi projektu nie przysługuje rekompensata.

§9

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 01.06.2019 roku.
 2. Projektodawca zastrzega sobie prawo do zmian i uzupełniania Regulaminu w trakcie trwania projektu.
 3. Regulamin dostępny jest w Biurze Projektu i na stronie internetowej projektu: kuczbork.naszops.pl, regeneracja.org.pl
 4. Sprawy nieuregulowane niniejszym Regulaminem, rozstrzyga Realizator Projektu zgodnie z wytycznymi Instytucji Wdrażającej odnośnie realizacji umowy o dofinansowanie projektu.

 

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO REGULAMINU – SŁOWNIK POJĘĆ:

Projekt - „Aktywna integracja w gminie Kuczbork-Osada” realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-20120; w ramach konkursu nr RPMA.09.01.00-IP.01-14-079/19; w ramach konkursu, ogłoszonego w ramach IX Osi Priorytetowej Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, Działanie 9.1

Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu na mocy umowy o dofinansowanie nr RPMA.09.01.00-14-c094/19.

Kandydat na Uczestnika Projektu – osoba fizyczna (kobieta lub mężczyzna), która złożyła dokumenty rekrutacyjne wymagane na etapie rekrutacji, wskazane w niniejszym Regulaminie.

Uczestnik Projektu – kandydat, który został zakwalifikowany do projektu, podpisał umowę uczestnictwa i dostarczył wszelkie wymagane dokumenty rekrutacyjne i skorzystał z co najmniej jednej formy wsparcia w ramach projektu.

Osoba niepełnosprawna – osoba niepełnosprawna w rozumieniu przepisów ustawy z dnia

27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2011 r. Nr 127 poz. 721, z późn. zm.) lub osoba z zaburzeniami psychicznymi, w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (t.j. Dz.U. z 2016 poz. 546, z późn. zm.), tj. osoba z odpowiednim orzeczeniem lub innym dokumentem poświadczającym stan zdrowia.

Osoba bezrobotna – osoba pozostająca bez pracy, gotowa do podjęcia pracy i aktywnie poszukująca zatrudnienia. Niezależnie od spełnienia powyższych przesłanek, zarejestrowani bezrobotni są zaliczani do osób bezrobotnych. Osobami bezrobotnymi są zarówno osoby bezrobotne w rozumieniu Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności, jak i osoby zarejestrowane jako bezrobotne. Definicja nie uwzględnia studentów studiów stacjonarnych, nawet jeśli spełniają powyższe kryteria. Osoby kwalifikujące się do urlopu macierzyńskiego lub rodzicielskiego, które są bezrobotne w rozumieniu niniejszej definicji (nie pobierają świadczeń z tytułu urlopu), są również osobami bezrobotnymi2.

Osoba długotrwale bezrobotna - definicja pojęcia „długotrwale bezrobotny" różni się w zależności od wieku:

 • młodzież (<25 lat) - osoby bezrobotne nieprzerwanie przez okres ponad 6 miesięcy (>6 miesięcy),
 • dorośli (25 lat lub więcej) – osoby bezrobotne nieprzerwanie przez okres ponad 12 miesięcy (>12 miesięcy).

Wiek uczestników projektu jest określany na podstawie daty urodzenia i ustalany w dniu rozpoczęcia udziału w projekcie3

Osoba bierna zawodowo - osoba, która w danej chwili nie tworzy zasobów siły roboczej (tzn. nie pracuje i nie jest bezrobotna). Osoby będące na urlopie wychowawczym (rozumianym

jako nieobecność w pracy, spowodowana opieką nad dzieckiem w okresie, który nie mieści się w ramach urlopu macierzyńskiego lub urlopu rodzicielskiego), są uznawane za bierne zawodowo, chyba że są zarejestrowane już jako bezrobotne (wówczas status bezrobotnego ma pierwszeństwo)

 
   

Osoba o niskich kwalifikacjach - osoba posiadająca wykształcenie na poziomie do ISCED 3 włącznie (wykształcenie maksymalnie ponadgimnazjalne). Definicja poziomów wykształcenia (ISCED) została zawarta w Wytycznych w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020 w części dotyczącej wskaźników wspólnych EFS monitorowanych we wszystkich PI. Poziom uzyskanego wykształcenia jest określany w dniu rozpoczęcia uczestnictwa w projekcie. Osoby przystępujące do projektu należy wykazać jeden raz, uwzględniając najwyższy ukończony poziom ISCED5

Obszar wiejski - obszar o małej gęstości zaludnienia, zgodnie ze stopniem urbanizacji ujętym w klasyfikacji DEGURBA. Obszary słabo zaludnione to obszary, na których więcej niż 50% populacji zamieszkuje tereny wiejskie (tj. gminy, które zostały przyporządkowane do kategorii 3 klasyfikacji DEGURBA ) - Obszary wiejskie 300 osób/km2 na obszarze, którym minimalna liczba ludności wynosi 5000 mieszkańców.

Dzień przystąpienia do projektu/rozpoczęcia udziału w projekcie – dzień podpisania kontraktu socjalnego i jednocześnie dzień pierwszej formy wsparcia.

Miejsce zamieszkania – w rozumieniu art. 25 Kodeksu Cywilnego – miejscowość, w której dana osoba przebywa z zamiarem stałego pobytu.

Osoby lub rodziny zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym:

 1. osoby lub rodziny korzystające ze świadczeń z pomocy społecznej zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej lub kwalifikujące się do objęcia wsparciem pomocy społecznej, tj. spełniające co najmniej jedną z przesłanek określonych w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej;
 2. osoby, o których mowa w art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym;
 3. osoby przebywające w pieczy zastępczej lub opuszczające pieczę zastępczą oraz rodziny przeżywające trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo-wychowawczych, o których mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej;
 
   
 1. osoby nieletnie, wobec których zastosowano środki zapobiegania i zwalczania demoralizacji i przestępczości zgodnie z ustawą z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich (Dz. U. z 2014 r. poz. 382, z późn. zm.);
 2. osoby przebywające w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych i młodzieżowych ośrodkach socjoterapii, o których mowa w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r. poz. 2156, z późn. zm.);
 3. osoby z niepełnosprawnością – osoby z niepełnosprawnością w rozumieniu Wytycznych w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020;
 4. rodziny z dzieckiem z niepełnosprawnością, o ile co najmniej jeden z rodziców

© 2020 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kuczborku-Osadzie   |   Realizacja: Interefekt.pl