UDZIELANIE NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ

W 2 PUNKTACH W POWIECIE ŻUROMIŃSKIM

w 2020 roku

Harmonogram działania Punktu Nieodpłatnej Pomocy Prawnej Nr 1 w Żurominie

Dzień tygodnia

Miejscowość

Siedziba lokalu

Godziny przyjęć

Obsługa prawna

poniedziałek

Żuromin

Specjalistyczne Poradnictwo Rodzinne ul. Lidzbarska 27 09-300 Żuromin

8.00 – 12.00

radca prawny

wtorek

Żuromin

Specjalistyczne Poradnictwo Rodzinne ul. Lidzbarska 27 09-300 Żuromin

8.00 – 12.00

8-10 radca prawny

10-12 adwokat

środa

Żuromin

Specjalistyczne Poradnictwo Rodzinne ul. Lidzbarska 27 09-300 Żuromin

8.00 – 12.00

adwokat

czwartek

Żuromin

Specjalistyczne Poradnictwo Rodzinne ul. Lidzbarska 27 09-300 Żuromin

8.00 – 12.00

radca prawny

piątek

Żuromin

Specjalistyczne Poradnictwo Rodzinne ul. Lidzbarska 27 09-300 Żuromin

8.00 – 12.00

adwokat

 

W Punkcie nr 1 pomoc prawną świadczą radca prawny wskazany przez Okręgową IzbęRadców Prawnych w Olsztynie oraz adwokat wskazany przez Okręgową Radę Adwokacką    w Płocku.

Harmonogram

 

udzielania porad w Punkcie Nr 2 Nieodpłatnej Pomocy Prawnej

 

w Powiecie Żuromińskim ( w lokalach gminnych)

 

 

Dzień tygodnia

 

Miejscowość

Siedziba lokalu

Godziny

przyjęć

Osoba udzielająca porad

poniedziałek

Kuczbork Osada

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Mickiewicza 7B 09-310 Kuczbork

7:30-11:30


radca prawny, doradca obywatelski, mediator

wtorek

Lubowidz

Urząd Miasta i Gminy

ul. Zielona 10

09-304 Lubowidz

7:30-11:30


radca prawny, doradca obywatelski, mediator

środa

Bieżuń

Urząd Miasta i Gminy ul. Warszawska 2 09-320 Bieżuń

8.00-12.00


radca prawny, doradca obywatelski, mediator

czwartek

Lutocin

Urząd Gminy

ul. Poniatowskiego 1 09-317 Lutocin

 

7:30-11:30


radca prawny, doradca obywatelski, mediator

piątek

Siemiątkowo

Urząd Gminy

ul. Wł. Reymonta 3A 09-135 Siemiątkowo

 

8.00-12.00


radca prawny, doradca obywatelski, mediator

W Punkcie nr 2 pomoc prawną świadczy ZABORSKIE TOWARZYSTWO NAUKOWE z siedzibą w Brusach, ul. Dworcowa 18 , 89-632 Brusy , KRS 0000291352

 

Zakres nieodpłatnej pomocy

Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:

 • poinformowanie o obowiązującym stanie prawnym
  oraz o przysługujących prawach i obowiązkach, w tym
  w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowoadministracyjnym,

 • wskazanie sposobu rozwiązania problemu prawnego,

 • przygotowanie projektu pisma w tych sprawach, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym
  się postępowaniu sądowoadministracyjnym,

 • sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w różnych rodzajach postępowań,

 • nieodpłatną mediację.

Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności.

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje:

- rozpoznanie problemu i udzielenie porady dostosowanej do indywidualnej sytuacji osoby korzystającej z porady. Osoba korzystająca jest informowana o przysługujących jej prawach oraz spoczywających na niej obowiązkach.

W razie potrzeby, podczas porady może być sporządzony wspólnie
z osobą zainteresowaną plan wyjścia z trudnej sytuacji oraz udzielona pomoc w jego realizacji.

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje różnorodne dziedziny, w tym między innymi kwestie zadłużeń, sprawy mieszkaniowe oraz problemy z zakresu ubezpieczeń społecznych oraz nieodpłatną mediację.

Nieodpłatna mediacja obejmuje:

- poinformowanie osoby uprawnionej o możliwościach skorzystania z polubownych metod rozwiązywania sporów, w szczególności mediacji oraz korzyści z tego wynikających,

- przygotowanie projektu umowy o mediację lub wniosku o przeprowadzenie mediacji,

- przygotowanie projektu wniosku o przeprowadzenie postępowania mediacyjnego w sprawie karnej,

- przeprowadzenie mediacji,

- udzielenie pomocy w sporzadzeniu do sądu wniosku o zatwierdzenie ugody zawartej przez mediatora.

Nieodpłatna mediacja nie obejmuje spraw, w których:

- sąd lub inny organ wydały postanowienie o skierowaniu do mediacji lubpostepowania mediacyjnego,

- zachodzi uzasadnione podejrzenie, że w relacji stron wystepuje przemoc.

Nieodpłatna mediacja może być prowadzona pomiędzy stronami dążącymi do polubownego rozwiązania sporu.

STRONĄ INICJUJĄCĄ PRZEPROWADZENIE NIEODPŁATNEJ MEDIACJI MOŻE BYĆ JEDYNIE OSOBA UPRAWNIONA.

Nieodpłatna pomoc prawna, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie oraz nieodpłatna mediacja przysługuje osobie fizycznej:

 1. której nie stać na odpłatne porady i która złoży stosowne oświadczenie,

 2. która jest w ciąży,

 3. która jest członkiem zarządu koła gospodyń wiejskich działającego na podstawie ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o kołach gospodyń wiejskich (Dz.U. 2018 poz. 2212).

Osoba uprawniona, przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego lub nieodpłatnej mediacji:

ad.1. składa pisemne oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej,

ad.2. przedkłada dokument potwierdzający ciążę,

ad.3. przedkłada zaświadczenie o wpisaniu koła gospodyń wiejskich do Krajowego Rejestru Kół Gospodyń Wiejskich.

Dokumenty składa się osobie udzielającej nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczącej nieodpłatne poradnictwo obywatelskie lub nieodpłatną mediację.

Porady co do zasady udzielane są podczas osobistej wizyty w punkcie porad obywatelskich.

Osobom ze znaczną niepełnosprawnością ruchową, które nie mogą stawić się w punkcie osobiście, oraz osobom doświadczającym trudności w komunikowaniu się, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz.U. z 2017 r. poz. 1824), może być udzielana nieodpłatna pomoc prawna lub świadczone nieodpłatne poradnictwo obywatelskie, z wyłączeniem nieodpłatnej mediacji, także poza punktem albo za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość.

Na wizytę nalezy umówić się telefonicznie pod nr (23) 657 34 00 wew. 39 (w godz. 7:30-15:30) lub pod adresem e-mail: npp@zuromin-powiat.pl. Kobiety w ciązy obsługiwane będą poza kolejnością zgłoszeń. Szczegółowe informacje na temat nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego znajdują się pod adresem: http://www.bip.zuromin-powiat.pl/a,17136,informacje-rok-2019.html, dostępna jest tam też LISTA JEDNOSTEK NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA na terenie Powiatu

 

© 2020 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kuczborku-Osadzie   |   Realizacja: Interefekt.pl