ZARZĄDZENIE NR 4/2013

KIEROWNIKA GMINNEGO OŚRODKA

POMOCY SPOŁECZNEJ W KUCZBORKU-OSADZIE

z dnia 15 kwietnia 2013 r.

w sprawie: zatwierdzenia Regulaminu   Organizacyjnego   Gminnego   Ośrodka  Pomocy Społecznej w Kuczborku-Osadzie.

 

Na podstawie § 6 pkt 2 Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kuczborku-Osadzie uchwalonego Uchwałą Nr IV/31/2007 Rady Gminy w Kuczborku-Osadzie z dnia 14 marca  2007 r. zarządzam, co następuje:

§ 1

 

Zatwierdzam Regulamin Organizacyjny Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w

Kuczborku-Osadzie stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

 

§ 2

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

                                                                                                  Kierownik GOPS

                                                                                             

                                                                                            mgr Jadwiga Michalska

 

 

  Załącznik do Zarządzenia nr 4/2013

Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

w Kuczborku-Osadzie z dnia 15 kwietnia 2013r.

 

tekst jednolity

                                      REGULAMIN ORGANIZACYJNY                                     

GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ

W KUCZBORKU-OSADZIE

ROZDZIAŁ I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

 

Regulamin Organizacyjny Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kuczborku-Osadzie, określa organizację wewnętrzną, zasady funkcjonowania i zakres działania komórek organizacyjnych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kuczborku-Osadzie.

§ 2

 

Ilekroć w Regulaminie Organizacyjnym Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

w Kuczborku-Osadzie jest mowa o:

● Ośrodku – oznacza to Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kuczborku-Osadzie,

● Regulaminie – oznacza to Regulamin Organizacyjny Gminnego Ośrodka Pomocy

   Społecznej w Kuczborku-Osadzie,

● Komórkach organizacyjnych – oznacza to wyodrębnione w strukturze

organizacyjnej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej działy, sekcje i           samodzielne stanowiska pracy,

● Kierowniku – oznacza to Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

   w Kuczborku-Osadzie,

● Pracownikach – należy przez to rozumieć pracowników zatrudnionych w Ośrodku.

§ 3

Ośrodek działa na podstawie:

1)Uchwały nr XI/43/1990 r. Gminnej Rady Narodowej w Kuczborku-Osadzie z dnia 27 lutego 1990 roku w sprawie powołania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

w Kuczborku-Osadzie,

2) Uchwała Nr IV/31/2007 Rady Gminy w Kuczborku Osadzie z dnia 14 marca 2007 roku w sprawie  uchwalenia  Statutu  Gminnego Ośrodka Pomocy   Społecznej                       w   Kuczborku Osadzie

3)niniejszego Regulaminu,

4)właściwych ustaw i przepisów wykonawczych.

§ 4

 

1.Ośrodek jest jednostką organizacyjną i budżetową Gminy Kuczbork-Osada.

2.Siedziba Ośrodka znajduje się w Kuczborku-Osadzie ul. Adama Mickiewicza 7b.

3.Obsługę kasową Ośrodka wykonuje Urząd Gminy na podstawie spisanego porozumienia.

 

 

§ 5

 

1.Ośrodek realizuje zadania własne gminy i zlecone gminie dotyczące:

1) pomocy społecznej,

2) świadczeń rodzinnych,

3) pomocy osobom uprawnionym do alimentów,

4) postępowania wobec dłużników alimentacyjnych,

5) przeciwdziałania przemocy w rodzinie i ochrony ofiar przemocy,

6) wspierania rodziny i systemie pieczy zastępczej,

7) innych ustaw i aktów wykonawczych,

8) uchwał Rady Gminy w Kuczborku-Osadzie i zarządzeń Wójta Gminy Kuczbork-Osada,

2.Ośrodek może realizować inne zadania wynikające z programów, projektów UE oraz rozwijać nowe formy pomocy społecznej.

 

ROZDZIAŁ II

ORGANIZACJA OŚRODKA

§ 6

 

1.Strukturę organizacyjną Ośrodka tworzą: sekcje, zespoły  oraz samodzielne stanowiska pracy.

2.Strukturę organizacyjną Ośrodka określa schemat organizacyjny wprowadzony

zarządzeniem Kierownika.

§ 7

 

1.Do realizacji zadań wynikających z programów mogą być powołane doraźne lub stałe zespoły zadaniowe/ projektowe.

2.Zasady pracy zespołów regulują odrębne przepisy.

§ 8

 

1.W skład Ośrodka wchodzą następujące komórki organizacyjne:

1) Sekcja Pomocy Środowiskowej,

2) Sekcja Świadczeń Rodzinnych, Funduszu Alimentacyjnego i Postępowania wobec Dłużników Alimentacyjnych

3) Stanowisko Asystenta Rodziny,

4) Sekcja Świadczeń Usług Opiekuńczych i Usług Specjalistycznych,

5) Zespół Projektowy (regulują odrębne przepisy),

6) Obsługa Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego (regulują odrębne przepisy).

 

§ 9

Dla poszczególnych komórek ustala się identyfikujące symbole literowe do oznakowania spraw i prowadzonych akt:

1)Dział Pomocy Środowiskowej - /PS/

2)Sekcja Świadczeń Rodzinnych – /ŚR/, Funduszu Alimentacyjnego - /FA/ i Postępowania wobec Dłużników Alimentacyjnych /PWDA/

3) Stanowisko Asystenta Rodziny - /AR/

4) Dział Usług Opiekuńczych -/UO/ i Usług Specjalistycznych - /US/

5)Zespół Projektowy - /EFS/

6)Obsługa Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego - /ZI/

 

 

§ 10

 

1.Komórki organizacyjne Ośrodka tworzone są z uwzględnieniem charakteru zadań i

potrzeb społecznych, w celu skutecznego i racjonalnego funkcjonowania Ośrodka.

2.Komórki organizacyjne zobowiązane są do współpracy w celu realizacji zadań

Ośrodka.

 

§ 11

 

1.Do realizacji zadań wynikających z programów mogą być powołane doraźne lub stałe zespoły zadaniowe/ projektowe.

2.Zasady pracy zespołów regulują odrębne przepisy.

§ 12

 

1.Bieżącą obsługę prawną, BHP, P.POŻ Ośrodka zapewnia Urząd Gminy Kuczbork-Osada.

2.Postępowanie kancelaryjne w Ośrodku oraz jednolity rzeczowy wykaz akt określa

instrukcja kancelaryjna, ustalona odrębny przepisami.

3. Obsługę finansową  Ośrodka zapewnia gmina.

 

ROZDZIAŁ III

ZASADY FUNKCJONOWANIA OŚRODKA

§ 13

 

Funkcjonowanie Ośrodka opiera się na zasadach jednoosobowego kierownictwa, służbowego podporządkowania, podziału czynności i indywidualnej odpowiedzialności za powierzone wykonywanie zadań.

§ 14

 

1.Pracą Ośrodka kieruje Kierownik.

2.Kierownika w czasie jego nieobecności zastępuje pracownik wyznaczony przez  Kierownika Ośrodka.

§ 15

1.Pracownicy Ośrodka są pracownikami samorządowymi.

2.Pracownicy Ośrodka w wykonywaniu swoich obowiązków i zadań działają na    podstawie obowiązującego prawa i zobowiązani są do jego przestrzegania.

§ 16

 

1.Pracowników Ośrodka obowiązuje Regulamin Pracy

2.Zadania dla poszczególnych stanowisk pracy określają odrębne zakresy czynności.

§ 17

 

1.Do zadań i kompetencji Kierownika należy w szczególności:

1) zapewnienie sprawnego funkcjonowania Ośrodka,

2) sprawowanie nadzoru nad organizacją pracy i realizacją zadań powierzonych

   Ośrodkowi,

3) koordynowanie działalności komórek organizacyjnych Ośrodka,

4) składanie w imieniu Ośrodka oświadczeń woli w zakresie praw i zobowiązań

   majątkowych,

5) nadzór nad prowadzoną w Ośrodku gospodarką finansową,

6) właściwa realizacja polityki kadrowej, szkoleniowej i socjalno- bytowej,

7) reprezentowanie Ośrodka wobec organów administracji, instytucji i osób trzecich,

8) prowadzenie postępowań i wydawanie decyzji administracyjnych, w ramach

    posiadanego upoważnienia w indywidualnych sprawach z zakresu działania    Ośrodka, należących do właściwości gminy,

9) prowadzenie postępowań i wydawanie decyzji administracyjnych, w ramach,

    posiadanego upoważnienia w sprawach o ustalenie uprawnień, przyznawanie i

    wypłacanie świadczeń z pomocy społecznej, świadczeń rodzinnych, świadczeń z     funduszu alimentacyjnego,

10) zatwierdzanie zasobów pomocy społecznej w gminie Kuczbork-Osada,

11) składanie Radzie Gminy Kuczbork-Osada corocznego sprawozdania z  działalności Ośrodka oraz przedstawienie potrzeb w tym zakresie,

12) Kierownik wydaje akty wewnętrzne w formie zarządzeń, regulaminów i instrukcji,

    prowadzenie spraw pracowniczych, dokumentacji osobowej pracowników Ośrodka

    oraz dokumentacji czasu pracy – urlopy, delegacje, zwolnienia lekarskie itd.

13)czuwanie nad prawidłową realizacją obowiązujących przepisów wynikających z prawa pracy,

14)realizacja zadań z zakresu profilaktycznej ochrony zdrowia pracowników,    kierowanie pracowników na badania lekarskie,

15) prowadzenie spraw pracowniczych, dokumentacji osobowej pracowników    Ośrodka oraz dokumentacji czasu pracy – urlopy, delegacje, zwolnienia lekarskie itd.

16) przyjmowanie klientów Ośrodka w sprawach skarg i wniosków.

§ 18

 

1.Do zadań Głównego Księgowego w Urzędzie Gminy  należy w szczególności:

1) Prowadzenie gospodarki finansowej jednostki i rachunkowości jednostki zgodnie

    z przepisami prawa oraz z przepisami wewnętrznymi jednostki.

2) Prowadzenie prawidłowej gospodarki środkami budżetowymi i pozabudżetowymi.

3) Przestrzeganie dyscypliny finansowo-budżetowej oraz zasad prawidłowej,

   oszczędnej gospodarki budżetowej.

4) Nadzorowanie prac z zakresu rachunkowości wykonanych przez pracowników

   jednostki i odpowiedzialność za całokształt prac związanych z działalnością

   finansowo-księgową jednostki.

5) Dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji finansowych z planem

   finansowym.

6) Główny Księgowy nadzoruje i kontroluje wykonanie budżetu Ośrodka wykonując

   swe uprawnienia i obowiązki zgodnie z przepisami ustawy o finansach publicznych

   w ustawie z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (Dz.U. z 2002 r. Nr 76, poz.

   694 z późn. zm.) i ustawie z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych       (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.).

 

ROZDZIAŁ IV

ZADANIA I KOMPETENCJE POSZCZEGÓLNYCH KOMÓREK

ORGANIZACYJNYCH

§ 19

 

1. Do zadań sekcji Pomocy Środowiskowej należy w szczególności:

1) dokonywanie analiz i ocen zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia

   pomocy społecznej na terenie gminy oraz poszczególnych rejonach pracy    socjalnej,

2) rozpoznawanie, diagnozowanie potrzeb i organizowanie pomocy stosownie do

   indywidualnych potrzeb i sytuacji osób i rodzin,

3) przeprowadzanie postępowań, wywiadów środowiskowych, kompletowanie

   dokumentów oraz podejmowanie innych niezbędnych czynności dotyczących

   przyjmowania świadczeń wynikających z ustawy o pomocy społecznej,

4) planowanie pomocy oraz kontrolowanie, czy udzielona pomoc spełnia swoje

   zadania,

5) przygotowanie oceny zasobów pomocy społecznej w oparciu o analizę lokalnej

   sytuacji społecznej i demograficznej,

6) udzielanie pełnych informacji osobom o przysługujących im świadczeniach

   i dostępnych formach pomocy oraz o podmiotach działających na rzecz jednostek

   i rodzin,

7) prowadzenie pracy socjalnej w celu wspomagania osób i rodzin wymagających

   pomocy w osiągnięciu pełnej aktywności społecznej,

8) prowadzenie działalności profilaktycznej mającej na celu zapobieganie stanom

   powodującym konieczność korzystania z pomocy społecznej,

9) pobudzanie aktywności społecznej klientów Ośrodka oraz ich rodzin, inspirowanie

   i wspieranie dążeń do osiągania samodzielności,

10) zawieranie kontraktów socjalnych z osobami lub rodzinami znajdującymi się

     w trudnej sytuacji życiowej celem jej rozwiązania,

11) reprezentacja interesów podopiecznych,

12) podejmowanie interwencji kryzysowej z uwzględnieniem przemocy w rodzinie,

13) podejmowanie działań zmierzających do zwiększenia dostępności do usług

    poradnictwa dla poszczególnych grup społecznych,

14) kierowanie osób do placówek udzielających specjalistycznej pomocy,

15) współdziałanie z organami samorządu lokalnego, organizacjami pozarządowymi

     i innymi podmiotami realizującymi zadania z zakresu pomocy społecznej,

16) inicjowanie nowych rozwiązań mających na celu zapobieganie wykluczeniu

     społecznemu,

17) przygotowanie materiałów służących opracowaniu diagnoz, programów

    i projektów w zakresie rozwiązywania problemów społecznych,

18) realizacja strategii rozwiązywania problemów społecznych, programu aktywności

    lokalnej i innych programów,

19) współuczestniczenie w realizacji projektu unijnego,

20) zapewnienie pomocy w formie usług opiekuńczych,

21) prowadzenie rejestrów i korespondencji w zakresie realizowanych zadań,

22) prowadzenie ewidencji odwołań i przekazywanie akt w tej sprawie do organów

     odwoławczych,

23) współpraca z pozostałymi komórkami organizacyjnymi Ośrodka,

24) przygotowanie i przekazywanie dokumentacji do składnicy akt

25) współdziałanie z właściwym terenowo oddziałem ZUS i sporządzanie     wymaganych dokumentów ubezpieczeniowych,

26) dbałość o zachowanie tajemnicy służbowej i ochrony danych osobowych,

27) obsługa programów komputerowych,

28) administrowanie danymi osobowymi,

29) obsługa biurowa  Zespołu Interdyscyplinarnego

30) wykonywanie innych zadań zleconych przez Kierownika

31) Zadania z Uchwały Rady Ministrów w sprawie ustanowienia rządowego programu dla rodzin wielodzietnych    w zakresie wynikającym z upoważnienia Wójta Gminy w Kuczborku-Osadzie

§ 20

 

1.Do zadań sekcji Świadczeń Rodzinnych, Funduszu Alimentacyjnego  i   Postępowania wobec Dłużników Alimentacyjnych należy w  szczególności:

1) prowadzenie postępowań w sprawach świadczeń rodzinnych i funduszu

   alimentacyjnego,

2) prowadzenie postępowań w sprawach świadczeń rodzinnych, świadczeń z    funduszu alimentacyjnego i sprawach dotyczących dłużników alimentacyjnych,

3) przyjmowanie i rozpatrywanie wniosków o udzielanie świadczeń rodzinnych

   i świadczeń z funduszu alimentacyjnego,

4) udzielanie informacji o przysługujących świadczeniach,

5)przygotowanie decyzji administracyjnych dotyczących świadczeń rodzinnych

   i świadczeń z funduszu alimentacyjnego,

6) terminowe sporządzanie list wypłat w zakresie świadczeń rodzinnych i świadczeń

   z funduszu alimentacyjnego,

7) sporządzanie bilansu potrzeb na świadczenia rodzinne i świadczenia funduszu

   alimentacyjnego,

8) analiza i nadzór nad prawidłowym wykorzystaniem przyznanych środków

    finansowych,

9) prowadzenie postępowań egzekucyjnych dotyczących nienależnie pobranych

   świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego,

10) stała współpraca z sekcją Finansowo-Księgową w zakresie realizowanych zadań,

11) wydawanie zaświadczeń na wniosek osoby zainteresowanej,

12) prowadzenie rejestru i korespondencji w sprawach świadczeń rodzinnych,

     świadczeń funduszu alimentacyjnego i dłużników alimentacyjnych,

13) prowadzenie ewidencji odwołań i przekazywanie akt w tej sprawie do organów

     odwoławczych,

14) obsługa programów komputerowych,

15) współpraca z komornikami, organami ścigania, sądami, urzędami oraz innymi

     instytucjami,

16) sporządzanie sprawozdań,

17) zgłaszanie dłużników do Centralnego Rejestru Dłużników,

18) przygotowanie i przekazywanie dokumentacji do Składnicy Akt Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kuczborku-Osadzie

19) dbałość o zachowanie tajemnicy służbowej i ochrony danych osobowych,

20) wykonywanie innych zadań zleconych przez Kierownika,

21) Prowadzenie postępowawań w zakresie zasiłków dla opiekuna wynikających z ustawy  z dnia 4 kwietnia 2014 roku o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów / Dz. U z 2014 roku poz 567/

22) Zadania z ustawy o ustaleniu i wypłacie świadczenia wychowawczego w zakresie wynikającym  z      upoważnienia Wójta Gminy w Kuczborku-Osadzie.

23) Zadania z ustawy z dnia 04 listopada 2016 roku o wspieraniu kobiet w ciżży i rodzin "Za życiem" w zakresie wynikającym z upoważnienia Wójta Gminy w Kuczborku-Osadzie.

§ 21

 

1.Do zadań Asystenta Rodziny należy w szczególności:

1)sporządzanie i realizacja planu pracy z rodziną we współpracy z członkami rodziny

   i przy wsparciu pracownika socjalnego oraz prowadzenie dokumentacji dotyczącej

   pracy z rodziną.

2)opracowanie we współpracy z członkami rodziny i koordynatorem rodzinnej pieczy

   zastępczej planu pracy z rodziną skoordynowanego z planem pomocy dziecku

   umieszczonemu w pieczy zastępczej.

3)udzielanie pomocy rodzinom w poprawie ich sytuacji życiowej, zawodowej i    społecznej, w tym w zdobywaniu umiejętności prawidłowego prowadzenia gospodarstwa domowego i w rozwiązywaniu problemów socjalnych.

4)monitorowanie funkcjonowania rodziny po zakończeniu pracy z rodziną.

5)sporządzanie opinii o rodzinie na wniosek sądu.

6)współpraca z Zespołem Interdyscyplinarnym, jednostkami administracji rządowej,

    organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami i osobami działającymi na rzecz

    dziecka i rodziny.

7)dbałość o zachowanie tajemnicy służbowej i ochrony danych osobowych.

8)Inne prace zlecone przez Kierownika związane z działalnością Ośrodka.

§ 22

 

1.Do zadań działu Usług Opiekuńczych należy w szczególności,

1)zapewnienie prawidłowego wykonywania usług opiekuńczych zgodnie z    potrzebami Klientów Ośrodka,

2)współpraca z rodziną i środowiskiem osób objętych pomocą w celu poprawy ich

   funkcjonowania w miejscu zamieszkania,

3)współpraca z pracownikami socjalnymi, lekarzem rodzinnym oraz innymi

  instytucjami i organizacjami społecznymi,

4)organizowanie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami

   psychicznymi,

5) pobieranie odpłatności za usługi opiekuńcze i terminowe dokonywanie wpłat,

6)dbałość o zachowanie tajemnicy służbowej i ochrony danych osobowych,

7)wykonywanie innych zadań zleconych przez Kierownika.

ROZDZIAŁ V

FINANSE I MAJĄTEK OŚRODKA

§ 23

 

1.Ośrodek prowadzi gospodarkę finansową na zasadach obowiązujących w jednostkach budżetowych,

2.Podstawę funkcjonowania gospodarki finansowej stanowi plan finansowy

  zatwierdzony przez Radę Gminy Kuczbork-Osada,

3.Gospodarowanie środkami finansowymi odbywa się w sposób racjonalny, celowy

   i oszczędny z uwzględnieniem zasady szczególnej staranności zgodnie z ustawą

  o finansach publicznych.

ROZDZIAŁ VI

ZASADY ZAŁATWIANIA INDYWIDUALNYCH SPRAW OBYWATELI

§ 24

 

1.Kierownik przyjmuje interesantów w sprawie skarg i wniosków w godzinach

   urzędowania.

2.Skargi i wnioski powinny być załatwione bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż    w ciągu miesiąca, a w sprawach szczególnie skomplikowanych – nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wniesienia skargi lub wniosku.

 

ROZDZIAŁ VII

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 25

 

1.W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem, a dotyczących

   funkcjonowania Ośrodka mają zastosowanie właściwe przepisy prawa, w tym     ustawy, o których mowa w Statucie Ośrodka.

§ 26

 

Zmiany Regulaminu następują w trybie właściwym dla jego wprowadzenia.

Załącznik do statutu GOPS

 

Schemat Organizacyjny Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

w Kuczborku-Osadzie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© 2020 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kuczborku-Osadzie   |   Realizacja: Interefekt.pl