Uchwała Nr IV/31/2007

                               Rady Gminy w Kuczborku Osadzie

                                  z dnia 14 marca 2007 roku

w sprawie : uchwalenia  Statutu  Gminnego Ośrodka Pomocy   Społecznej      w   Kuczborku Osadzie

 

Na podstawie art. 40 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 21 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 w związku z art. 238 ust. 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) Rada Gminy w Kuczborku-Osadzie, uchwala co następuje:

§ 1

Zatwierdzić   Statut  Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kuczborku Osadzie  w brzmieniu załącznika nr 1 do niniejszej uchwały.                    

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy i Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej .

§ 3

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku  Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

tekst jednolity

S T A T U T
 

 Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
                     w Kuczborku-Osadzie
                                                  

§ 1

 1. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej zwany dalej „Ośrodkiem” jest jednostką organizacyjną Gminy.
 2. Siedzibą Ośrodka jest miejscowość gminna.
 3. Ośrodek obejmuje zasięgiem działania obszar gminy.
 4. Ośrodek finansowany jest na zasadach ustalonych dla jednostek budżetowych. Obsługę finansową Ośrodka zapewnia gmina.

§ 2

Ośrodek działa na podstawie:

 1. Ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz.1591 ze zmianami).
 2. Ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2004r. Nr 64 poz. 593 ze zmianami).
 3. Ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 poz. 2104 ze zmianami).
 4. Statutu Gminy .
 5. Niniejszego statutu.
 6. Innych obowiązujących przepisów prawnych.

§ 3

 1. Ośrodek realizuje zadania – w zakresie pomocy społecznej – własne gminy, zgodnie z ustaleniami Wójta Gminy Kuczbork-Osada oraz zadania zlecone gminie zgodnie z ustaleniami przekazanymi w tej sprawie przez Wojewodę Mazowieckiego.
 2. Zakres działania Ośrodka obejmuje zadania umożliwiające osobom i rodzinom przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać wykorzystując własne środki, możliwości i uprawnienia.

§ 4

Do zadań Ośrodka należy:

1.Wypłata i realizacja świadczeń wynikających z ustawy o pomocy społecznej, a w szczególności:

   1) przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych,

   2) przyznawanie i wypłacanie zasiłków okresowych,

   3) przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych i specjalnych celowych,

   4) przyznawanie pomocy rzeczowej,

   5) udzielenie schronienia, posiłku oraz niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym,

   6) przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków na świadczenia zdrowotne osobom         bezdomnym oraz innych osobom niemającym dochodu i możliwości uzyskania świadczeń na podstawie przepisów ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,

    7) organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych – w tym specjalistycznych- w miejscu zamieszkania,

    8) dożywianie osób i rodzin,

    9) kierowanie do domu pomocy społecznej i pokrywanie kosztów za pobyt mieszkańca gminy w tym domu,

   10) udzielenie zasiłku celowego na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego,

   11) sprawienie pogrzebu,

   12) opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne na zasadach określonych w przepisach o świadczeniach    opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,

   13) praca socjalna,

   14) realizacja zadań wynikających z rządowych programów pomocy społecznej, mających na celu ochronę poziomu życia osób, rodzin i grup społecznych.

2. Wypłata i realizacja świadczeń rodzinnych zgodnie z ustawą z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. Nr 228, poz.2255 ze zmianami).

3. Prowadzenie spraw z zakresu pomocy osobom uprawnionym do alimentów.

4. Przyznanie i wypłata świadczeń z funduszu  alimentacyjnego.

5. Ośrodek w ramach swojej działalności może realizować projekty współfinansowane ze środków Unii Europejskiej.

6. Podejmowanie działań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005r o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. Nr 180, poz. 1493 z późn. zm.).

7. Praca z rodziną zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. Nr 149, poz. 887 z późn. zm.).

8.Kierownik Ośrodka prowadzi postępowanie w sprawach z zakresu wspierania rodziny i wydaje w tych sprawach decyzje na podstawie upoważnienia udzielanego przez Wójta  Gminy Kuczbork-Osada.

9. Zadania wynikające z ustawy o  przeciwdziałaniu narkomanii i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

10. Zadania z ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów w zakresie wynikającym z upoważnienia Wójta Gminy Kuczbork-Osada.

11. Zadania z uchwały Rady Ministrów w sprawie ustanowienia rządowego programu dla rodzin wielodzietnych w zakresie wynikającym z upoważnienia Wójta Gminy w Kuczborku-Osadzie.

12. Zadania z ustawy o ustaleniu i wypłacie świadczenia wychowawczego w zakresie wynikającym z upoważnienia Wójta Gminy w Kuczborku-Osadzie.

13.Zadania z ustawy z dnia 04 listopada 2016 roku o wspieraniu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" w zakresie wynikającym z upoważnienia Wójta Gminy w Kuczborku-Osadzie.

§ 5

1. Rodzaj, forma i rozmiar świadczenia powinny być odpowiednie do okoliczności uzasadniających udzielenie pomocy.

2. Potrzeby osób  i rodzin korzystających z pomocy powinny zostać uwzględnione, jeżeli odpowiadają celom i mieszczą się w możliwościach finansowych Ośrodka i zakresie jego działania.

§ 6

 1. Pracą Ośrodka kieruje Kierownik Ośrodka.
 2. Kierownik Ośrodka pełni funkcję pracodawcy wobec pracowników Ośrodka oraz wydaje wewnętrzne regulaminy i zarządzenia dotyczące funkcjonowania i wykonywania zadań przez Ośrodek.
 3. Kierownik Ośrodka wydaje decyzje administracje w sprawach  indywidualnych , w zakresie zadań własnych  dotyczących  pomocy społecznej   oraz świadczeń rodzinnych,   na podstawie  upoważnienia Wójta Gminy.
 4. Kierownik Ośrodka prowadzi postępowanie w sprawie świadczeń rodzinnych, postępowanie w sprawie dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej.
 5. Upoważnienie, o którym mowa w ust. 3 i 4 może być także udzielone innej osobie na wniosek Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej.
 6. Kierownik Ośrodka może wytaczać na rzecz obywateli powództwo o roszczenia alimentacyjne.

.§ 7

 1. Kierownik Ośrodka wraz z pracownikami posiadającymi  odpowiednie kwalifikacje  realizuje zadania statutowe.
 2. Prawa i obowiązki pracowników Ośrodka regulują przepisy o pracownikach samorządowych oraz przepisy ustawy o pomocy społecznej.

§ 8

 1. Do zadań pracowników Ośrodka należy w szczególności:

1) wspomaganie osób i rodzin wymagających pomocy w osiągnięciu możliwie pełnej aktywności społecznej, dokonywanie analizy i oceny zjawisk, które powodują zapotrzebowanie na świadczenia pomocy społecznej oraz kwalifikowanie do uzyskania tych świadczeń,
 

2) udzielenie informacji, wskazówek i pomocy w zakresie rozwiązywania spraw życiowych osobom, które dzięki tej pomocy będą zdolne samodzielnie rozwiązywać problemy będące przyczyną trudnej sytuacji życiowej
3) organizowanie różnorodnych form pomocy, a także udział w rozwijaniu infrastruktury odpowiadającej zmieniającym się potrzebom społecznym,
4) zapobieganie procesowi marginalizacji osób i grup, a także przeciwdziałanie negatywnym zjawiskom w środowisku lokalnym.

 1. Pracownicy Ośrodka:

1) kierują się zasadą dobra osób i rodzin, którym udzielają pomocy,

2) mają obowiązek przeciwdziałania praktykom niehumanitarnym i dyskryminującym osobę, rodzinę lub grupę,

3) mają obowiązek udzielać osobom i rodzinom pełnej informacji o przysługujących im prawach i dostępnych formach pomocy,

4) są zobowiązani zachować w tajemnicy informacje uzyskane w toku czynności zawodowych, także po ustaniu zatrudnienia, chyba że działa to przeciwko dobru osoby lub rodziny,

5) są zobowiązani do podnoszenia swoich kwalifikacji zawodowych.

 1. Szczegółowy przydział zadań, obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności określa indywidualny zakres czynności pracownika ustalony przez Kierownika Ośrodka.

§ 9

Kierownik Ośrodka składa Radzie Gminy w Kuczborku-Osadzie coroczne sprawozdania z działalności Ośrodka oraz przedstawia potrzeby w zakresie pomocy społecznej.

§ 10

 1. Ośrodek  prowadzi gospodarkę finansową w oparciu o roczny plan finansowy.
 2. Kontrole prawidłowości rozliczeń Ośrodka z budżetem gminy przeprowadzi Skarbnik Gminy.
 3. Ośrodek prowadzi gospodarkę finansową w oparciu o:

1) przepisy prawa dotyczące jednostek budżetowych,

2) rachunkowość zgodną z obowiązującymi przepisami prawa oraz sporządza na ich podstawie sprawozdawczość finansową.

 1. Działalność Ośrodka jest finansowana:

1) w zakresie zadań własnych:

a) ze środków budżetu gminy,

b) dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych,
2) w zakresie zadań zleconych - ze środków przekazanych przez administrację rządową na ich realizację.

 1. W zakresie prowadzenia gospodarki finansowej oraz gospodarowania powierzonym mieniem Ośrodek kieruje się zasadami rzetelności, efektywności i celowości ich wykorzystania.

§ 11

Strukturę organizacyjną Ośrodka określa schemat organizacyjny stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego statutu.

§ 12

Organizację i porządek w procesie pracy oraz związane z tym prawa i obowiązki pracodawcy i pracowników określa Regulamin Pracy ustalony przez Kierownika Ośrodka

§ 13

Zmiana treści niniejszego statutu może nastąpić w trybie właściwym dla jego uchwalenia.

 

 

© 2020 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kuczborku-Osadzie   |   Realizacja: Interefekt.pl