EUROPEJSKIE ROZPORZĄDZENIE O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH

(RODO)

Obowiązek informacyjny:

Na podstawie art.13 ust.1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), Dz.U.UE.L.2016.119.1 (dalej: RODO) informujemy, że:

Administratorem danych osobowych jest:

 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kuczborku-Osadzie

 

Siedziba administratora danych osobowych:

ul. Adama Mickiewicza 7b, 09-310 Kuczbork

Kontakt:

gopskuczbork@wp.pl

tel. 23 657-63-92

 

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych  z którym można się skontaktować pod adresem mailowym: gopskuczbork@wp.pl

 

Dane osobowe wykorzystujemy w celach:

1) wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze w zakresie realizowanych zadań;

2) wypełnianie obowiązków i wykonywanie szczególnych praw przez administratora lub osobę, której dane dotyczą w dziedzinie prawa pracy, zabezpieczenia społecznego i ochrony socjalnej

3) realizacji zadań w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi;

4) zawarcia i realizacji umowy w czasie jej trwania i w czasie rozliczeń (roszczeń) po jej zakończeniu;

5) ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą lub innej osoby fizycznej;

6) realizacji celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny

7) charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;

8) profilaktyki zdrowotnej lub medycyny pracy, do oceny zdolności pracownika do pracy, diagnozy medycznej, zapewnienia opieki zdrowotnej lub zabezpieczenia społecznego;

9) ustalenia, dochodzenia lub ochrony roszczeń.

Dane z innych źródeł:

Z racji wykonywania zadań publicznych nałożonych na administratora, przetwarzamy dane osobowe udostępniane przez inne podmioty, które posiadają dane istotne w prowadzonych postępowaniach.

Odbiorcy danych osobowych:

- podmioty świadczące w imieniu i na rzecz GOPS w Kuczborku-Osadzie usługi oraz podmioty uprawnione do otrzymania danych na podstawie przepisów prawa m.in. Samorządowe Kolegium Odwoławcze, Sądy, Urząd Skarbowy, Państwowa Inspekcja Pracy, Zakład Ubezpieczeń Społecznych, placówki oświatowe, Policja, urzędy pracy, placówki pomocy społecznej, inne urzędy gminy, instytucje publiczne oraz inne podmioty uprawnione do kontroli;

- jednostki Samorządu Terytorialnego realizujące zadania na rzecz Gminy Kuczbork-Osada, którym administrator może powierzyć przetwarzanie danych osobowych;

 

W celu zachowania ciągłości procesów możemy przekazywać Państwa dane również do przetwarzania podmiotom, z którymi mamy stosowne umowy o współpracy.

W szczególności:

a) podmiotom przetwarzającym dane w naszym imieniu, uczestniczącym w wykonywaniu naszych czynności;
- obsługującym nasze systemy teleinformatyczne lub udostępniającym nam narzędzia Teleinformatyczne;
- podmiotom świadczącym nam usługi doradcze, konsultacyjne, audytowe oraz pomoc prawną, podatkową, rachunkową, agencjom badawczym działającym na nasze zlecenie.
b) innym administratorom danych przetwarzającym dane we własnym imieniu:
- podmiotom czy jednostkom samorządu terytorialnego prowadzącym działalność na rzecz lokalnego społeczeństwa,

- podmiotom, współpracującym z nami przy obsłudze spraw księgowych, podatkowych, prawnych

w zakresie, w jakim staną się administratorem danych.

Każda osoba, której dane dotyczą ma prawo do:

- dostępu do swoich danych,

- uzyskania kopii danych,

- modyfikacji i poprawienia swoich danych,

- usunięcia swoich danych, o ile obowiązujące przepisy nie będą się temu sprzeciwiały,

- sprzeciwu wobec nie podlegania automatycznym decyzjom opartym na profilowaniu,

- sprzeciwu wobec niewłaściwego przetwarzanych danych osobowych,

- w przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie art.6 ust. 1 lit a, Rozporządzenia czyli zgody na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.

- przeniesienia danych do innego administratora, w przypadku gdy dane przetwarzane są na podstawie zgody albo zawartej umowy.

Okres przez jaki przetwarzane będą dane osobowe:

Dane osobowe będą przetwarzane przez okres wymagany przepisami prawa z zastosowaniem przepisów dotyczących archiwizacji dokumentów.

Prawo do wniesienia skargi:

Jeśli stwierdzą Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza RODO, mają Państwo prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres siedziby: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa)

 

 

© 2020 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kuczborku-Osadzie   |   Realizacja: Interefekt.pl