PODSTAWOWE  KRYTERIA DOCHODOWE

I WYSOKOŚCI ŚWIADCZEŃ

 

KRYTERIA DOCHODOWE - ŚWIADCZENIA RODZINNE 

      Okres zasiłkowy od 1 listopada 2018 r. do 31 października 2019r. nowy okres zasiłkowy rozpoczyna się z dniem 1 listopada 2018r.

 

 

674 zł

 

 

 dochód  rodziny w przeliczeniu na osobę

 

764 zł

 

 

dochód rodziny w przeliczeniu  na osobę,  gdy członkiem  rodziny  jest  dziecko legitymujące się  orzeczeniem o niepełnosprawności  lub orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności

 

 

 

Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka tzw. BECIKOWE

 

 

1 922 zł

 

dochód  rodziny w przeliczeniu na osobę

 

 

3399 zł,  tj. 283,25 zł            miesięcznie                           

 

 

dochód z 1 ha przeliczeniowego w 2017 r.

          KWOTY ZASIŁKU RODZINNEGO I DODATKÓW DO ZASIŁKU RODZINNEGO:

 

 

Od 1 listopada 2015r do 31 października 2016r.

Od 1 listopada  2016 r do 31 października 2018r.

 

 

 

 

Zasiłek rodzinny

 

 

 

 

 

na dziecko do  ukończenia 5 roku życia

 

 

89 zł

 

95 zł

na dziecko powyżej 5 roku życia do ukończenia 18 roku życia

 

 

118 zł

 

124 zł

na dziecko powyżej 18 roku życia do ukończenia 24 roku życia

 

129 zł

 

135 zł

 

Dodatki do zasiłku rodzinnego

 

 

 

Samotne wychowywanie dziecka

 

 

 

 

 

miesięcznie

Od 1 listopada 2015 r

do 31 października 2016r.

Od 1 listopada 2016r

do 31 października 2018r.

185 zł

nie więcej niż 370 zł na wszystkie dzieci

193 zł

nie więcej niż 386 zł na wszystkie dzieci

 

 

miesięcznie na dziecko legitymujące się orzeczeniem  o niepełnosprawności lub orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności

 

265 zł

nie więcej jednak niż 530 zł na wszystkie dzieci

 

273 zł

nie więcej jednak niż 546 zł na wszystkie dzieci

 

 

Wychowywanie dziecka

 w rodzinie wielodzietnej

 

 

miesięcznie na trzecie i na następne dzieci uprawnione do zasiłku rodzinnego

 

90zł

 

 

       95 zł

 

 

 

Kształcenie i rehabilitacja dziecka niepełnosprawnego

 

 

miesięcznie na dziecko w wieku do ukończenia 5. roku życia

 

80zł

 

 

90 zł

 

 

miesięcznie na dziecko w wieku powyżej 5. roku życia do ukończenia 24. roku życia

 

100zł

 

110 zł

 

 

 

 

 

Podjęcie przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania

 

 

 

 

 

 

 

 

 

miesięcznie na dziecko w związku z zamieszkiwaniem        w miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły ponadgimnazjalnej lub szkoły artystycznej, w której realizowany jest obowiązek szkolny i obowiązek nauki,         a także szkoły podstawowej lub gimnazjum w przypadku dziecka lub osoby uczącej się, legitymującej się orzeczeniem o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności

 

 

105 zł

 

 

113 zł

 

miesięcznie na dziecko w związku z dojazdem z miejsca zamieszkania do miejscowości, gdzie znajduje się siedziba szkoły w przypadku dojazdu do szkoły ponadgimnazjalnej, a także artystycznej, w której realizowany jest obowiązek szkolny i obowiązek nauki        w zakresie odpowiadającym nauce w szkole ponadgimnazjalnej

 

63 zł

69 zł

Rozpoczęcie roku szkolnego

 

 

dodatek wypłacany na dziecko raz w roku

100 zł

 

      Urodzenie   dziecka

 

 

jednorazowo

 

1000 zł

 

Opieka nad dzieckiem

w okresie korzystania z urlopu wychowawczego

 

miesięcznie

 

400 zł

BECIKOWE

Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka tzw. becikowe

przysługuje matce lub ojcu dziecka, opiekunowi prawnemu albo opiekunowi faktycznemu dziecka, w zależności od wysokości dochodu na członka rodziny, który nie może przekroczyć kwoty  1922 zł kwoty netto na członka rodziny

 

1 000 zł

 

"ZŁOTÓWKA ZA ZŁOTÓWKĘ"

 

„Złotówka za złotówkę”

dotyczy zasiłku rodzinnego i dodatków do zasiłku rodzinnego

 

zasiłek rodzinny wraz z dodatkami jest przyznawany również po przekroczeniu kryterium dochodowego (tj. 674 zł  w przeliczeniu na jednego członka rodziny lub 764 zł dla rodziny z dzieckiem legitymującym się orzeczeniem o niepełnosprawności lub stopniem niepełnosprawności umiarkowanym, albo znacznym)

a kwota zasiłku rodzinnego  jest  wówczas pomniejszana o kwotę przekroczenia tzn. jeżeli wnioskodawca przekroczy kryterium dochodowe o 5 zł  to dostanie zasiłek rodzinny pomniejszony  o kwotę przekroczenia czyli o 5 zł. Minimalna kwota wypłacanych świadczeń wynosi 20 zł, czyli w przypadku gdy wnioskodawca jest uprawniony do kwoty zasiłku 100 zł, a przekroczył o 80 zł, różnica w wysokości 20 zł zostanie wypłacona. Poniżej kwoty 20 zł -świadczenia nie są wypłacane.

WSPARCIE DLA KOBIET W CIĄŻY I ICH RODZIN

"ZA ŻYCIEM"

"Za życiem"

Jednorazowe świadczenie dla rodzin, w których urodzi się żywe dziecko z ciężkim i nieodwracalnym upośledzeniem albo nieuleczalną chorobą zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu.

Podstawowym warunkiem wypłaty świadczenia jest zaświadczenie lekarskie potwierdzające w/w upośledzenia lub choroby, a także zaświadczenie o pozostawaniu matki dziecka pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do porodu.

Świadczenie to przyznawane jest matce lub ojcu, opiekunowi prawnemu albo opiekunowi faktycznemu dziecka bez względu na dochód, na wniosek złożony w terminie 12 miesięcy od dnia narodzin dziecka.

4 000 zł

 

ŚWIADCZENIA OPIEKUŃCZE

 

 

Zasiłek pielęgnacyjny

(przyznawany bez względu na dochód)

 

 

        w celu częściowego pokrycia wydatków wynikających z konieczności zapewnienia opieki i pomocy innej osoby      w związku z niezdolnością do samodzielnej egzystencji

 

 

od 1 listopada 2018r do 31 października 2019 r w wys.

184,42 zł

od 1 listopada 2019r. 

215,84 zł

 

 

 

 

 

Świadczenie pielęgnacyjne
 
(przyznawane bez względu na dochód)

 

 

z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej   pracy zarobkowej

1200 zł

(od dnia 1 stycznia 2015r. do dnia 31 grudnia 2015r.)

 

1300 zł 

(od dnia 1 stycznia 2016r. do dnia 31 grudnia 2016r.)

1406 zł

(od 1 stycznia 2017r do 31 grudnia 2017r)                                              1 477 zł

(od 1 stycznia 2018r do 31 grudnia 2018r)

1 583 zł

(od 1 stycznia 2019r do 31 stycznia 2019r.)

 

Specjalny zasiłek opiekuńczy

(przysługuje, jeżeli łączny dochód rodziny osoby sprawującej opiekę oraz rodziny osoby wymagającej opieki w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 764,00zł.)

w celu sprawowania stałej opieki nad osobą legitymującą się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie   ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji         oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie    jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.

 

 

od 1 listopada 2018r.

 

620 zł

 

 

Zasiłek dla opiekuna

dla osób, które z dniem 1 lipca 2013 r. utraciły prawo do świadczeń pielęgnacyjnych, w związku z wygaśnięciem z mocy prawa decyzji uprawniającej do korzystania z w/w świadczeń (uznanie za niekonstytucyjny  art.11 ust.3 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw)

                  od 1 listopada 2018 r

 

620 zł

          

ŚWIADCZENIE RODZICIELSKIE

Świadczenie Rodzicielskie

 

przysługuje niezależnie

od dochodu rodziny

 

 

 

Okres przysługiwania

 - 52 tygodnie w  przypadku urodzenia bądź przyjęcia na wychowanie jednego dziecka,

-  65 tygodni w przypadku dwójki dzieci,

 - 67 tygodni – trójki dzieci,

 - 69 tygodni –czwórki dzieci,

 - 71 tygodni  - pięć i więcej dzieci.

 

Przysługuje rodzicom, którzy nie otrzymują zasiłku macierzyńskiego, w tym

-studentom,

-osobom bezrobotnym (niezależnie czy są  

 zarejestrowane w Urzędzie Pracy czy nie),

-osobom pracującym na umowach cywilno- prawnych. 

-osobom zatrudnionym lub prowadzącym pozarolniczą działalność gospodarczą jeżeli nie będą pobierały zasiłku macierzyńskiego.

 

-rodzicom, których dziecko urodziło się przed

1 stycznia 2016 r, a którzy nie mają prawa do zasiłku macierzyńskiego – w takim przypadku, świadczenie rodzicielskie będzie im przysługiwało od 1 stycznia 2016 r. do ukończenia przez dziecko 1 roku życia (odpowiednio dłużej w przypadku wieloraczków).

 

 1 000 zł
 

 

© 2020 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kuczborku-Osadzie   |   Realizacja: Interefekt.pl