KRYTERIA DOCHODOWE     -    POMOC SPOŁECZNA

 Obowiązujące od dnia 1 października 2018 r.

 

 

Kryteria dochodowe

 

528 zł

 

 

dla osoby w rodzinie

 

701 zł

 

dla osoby samotnie gospodarującej

 

 

Kryterium do zasiłku celowego na zakup żywności- posiłku

(150% kryterium dochodowego)

 

 

792 zł

 

 

dla osoby w rodzinie (528 zł x 150% =792zł)

 

 

1051,50 zł

 

dla osoby samotnie gospodarującej (701 zł x 150% = 1051,50zł)

 

Pomoc w ramach POPŻ 

Kryterium do otrzymania pomocy w formie artykułów żywnościowych

Kryteria kwalifikowalności osób do statusu osoby najbardziej potrzebującej

Pomocą żywnościową w ramach POPŻ mogą być objęte osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, spełniające kryteria określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej i których dochód nie przekracza 200 % kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej

 

1056 zł

dla osoby w rodzinie (528 zł x 200%=1056 zł)

 

1402 zł

dla osoby samotnie gospodarującej (701 zł x200%=1402zł)

308 zł     dochód z 1 ha przeliczeniowego wynikający z art.8 ust.9 ustawy o pomocy społecznej

 

PODSTAWOWE KWOTY ŚWIADCZEŃ Z POMOCY SPOŁECZNEJ

 

 

 

 

 

Zasiłek okresowy

Ustala się:

1) w przypadku osoby samotnie gospodarującej- do wysokości różnicy między kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej a dochodem tej osoby, z tym że kwota zasiłku nie może być wyższa niż 418 zł miesięcznie i nie może być niższa niż 20 zł miesięcznie,

 

2) w przypadku osoby w rodzinie- do wysokości różnicy między kryterium dochodowym rodziny a dochodem tej rodziny (nie mniej niż 20zł miesięcznie).

 

 

 

 

 

Zasiłek stały

Ustala się w wysokości:

1) w przypadku osoby samotnie gospodarującej-  różnicy między kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej a dochodem tej osoby, z tym że kwota zasiłku nie może być wyższa niż 645 zł miesięcznie i nie może być niższa niż 30 zł miesięcznie,

 

2) w przypadku osoby w rodzinie- różnicy między kryterium dochodowym na osobę w rodzinie a dochodem na osobę w rodzinie (nie mniej niż 30 zł miesięcznie). 

 

© 2020 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kuczborku-Osadzie   |   Realizacja: Interefekt.pl