Asystent Rodziny

       Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kuczborku-Osadzie  od czerwca  2015 roku realizuje nowe zadania, wynikające z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Jednym z zadań  jest praca asystenta rodziny. 

Kim jest asystent rodziny i co robi?

Asystent rodziny przez pewien czas wspiera rodzinę, aby w przyszłości samodzielnie potrafiła pokonywać trudności życiowe, zwłaszcza dotyczące opieki i wychowania dzieci.

W czasie wspólnych działań z członkami rodziny:

 • pomaga odnaleźć to, co w rodzinie dobre, co potrafi i kto oraz gdzie może jej pomóc,
 • doradza jak pielęgnować niemowlę, opiekować się i wychowywać dzieci, żeby były szczęśliwe i słuchały poleceń rodziców,
 • pomaga w codziennej organizacji dnia rodziny, znajdowania sposobów spędzania wspólnego czasu  rodziny,
 • pokazuje  jak sprawnie wykonywać obowiązki domowe,
 • doradza jak zarządzać pieniędzmi,
 • informuje jak działają urzędy, placówki wsparcia rodziny i dziecka,
 • wyjaśnia jak wypełniać dokumentację oraz realizować sprawy urzędowe,
 •  wspiera w kontaktach z pracownikami szkoły, przedszkola, sądu, poradni, przychodni, policji, urzędów i innych instytucji,
 • pomaga podnieść kwalifikacje zawodowe i znaleźć pracę,
 • chroni dzieci przed niebezpiecznymi zachowaniami dorosłych,
 • wnioskuje do Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych o przeprowadzenie rozmowy motywującej do podjęcia leczenia, w przypadku nadużywania alkoholu przez członka rodziny.

 Asystent rodziny pomaga zrealizować to, co rodzina chce oraz co inne służby społeczne wymagają od rodziny. Współpracuje z innymi pracownikami różnych instytucji pracującymi z rodziną dla dobra całej rodziny, a przede wszystkim, aby dzieci czuły się dobrze i bezpiecznie w rodzinie.

 Pomaga tylko w tym, co możliwe jest do osiągnięcia.

Jak otrzymać pomoc asystenta rodziny?

Wniosek o objęciu rodziny wsparciem asystenta rodzinnego może zgłosić każda osoba oraz osoby,  które w swojej codziennej pracy mają na uwadze dobro dziecka i rodziny.

Wniosek składa się do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.  Na podstawie wniosku oraz rodzinnego wywiadu środowiskowego i przeprowadzeniu analizy sytuacji rodziny, pracownik socjalny za zgodą rodziny wnioskuje o przydzielenie asystenta rodzinnego.

Bliższe informacje uzyskać można w naszej instytucji.

 

© 2020 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kuczborku-Osadzie   |   Realizacja: Interefekt.pl