Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kuczborku-Osadzie ponownie przystępuje do realizacji Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (POPŻ) – Podprogram 2016 współfinansowanego  ze środków Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020- Podprogram 2016 będzie realizowany

OD WRZEŚNIA 2016 r. DO MAJA 2017 r.

Ośrodek Pomocy Społecznej będzie przekazywał paczki żywnościowe osobom indywidualnym oraz rodzinom najbardziej potrzebującym, znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej tj.

- bezdomnym

- bezrobotnym

- niepełnosprawnym

- migrantom, osobom obcego pochodzenia, mniejszościom narodowym (w tym społecznościom marginalizowanym) które spełniają następujące kryteria:

- osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej,  których dochód nie przekracza 150% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej, tj. 951 PLN dla osoby samotnie gospodarującej i 771 PLN dla osoby w rodzinie.

Osoby spełniające powyższe kryteria muszą zgłosić się do pracowników OPS, wypełnić oświadczenie, aby mogły otrzymać skierowanie do otrzymania żywności. Osoby, które nie korzystają aktualnie ze świadczeń OPS, muszą również przedstawić dokumenty potwierdzające dochody. Zapraszamy do kontaktu z pracownikami socjalnymi z waszych rejonów!!  Pierwszą dostawę żywności planujemy we wrześniu, po zebraniu listy chętnych osób.

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym. Do końca maja 2017 roku, każda z osób otrzymujących paczki żywnościowe/ korzystająca z posiłków*, otrzyma w nich produkty następującego typu: makaron jajeczny, ryż biały, herbatniki, fasolę białą, filet z makreli w oleju, mleko UHT, groszek z marchewką, koncentrat pomidorowy, powidła śliwkowe, szynkę drobiową, gulasz wieprzowy z warzywami, cukier biały i olej rzepakowy. 
Prócz wsparcia żywnościowego, Organizacja OPS w Kuczborku-Osadzie, realizować będzie cykliczne działania. O szczegółach informować będziemy na bieżąco. Wsparcie działaniami towarzyszącymi, pozwoli na zwiększenie wymiaru pomocy żywnościowej, która realizowana jest w ramach Programu.

GOPS od kilkunastu lat współpracuje z Bankiem Żywności w Ciechanowie, działając na rzecz osób z wykluczenia społecznego w zakresie pomocy niezbędnej do zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych osób korzystających z pomocy społecznej.

Ponadto,  w okresie 2008-2015  realizowane były  projekty systemowe, które miały na celu zwiększenie aktywności społecznej osób z wykluczenia społecznego dla osób korzystających z pomocy społecznej.   W ramach projektu realizowane były m.in. formy wsparcia  jak: trening kompetencji i  umiejętności społecznych, życiowych, rodzicielskich, trening pracy, kurs zawodowy oraz praca socjalna.

Podprogram 2016 jest kontynuacją Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020, w ramach którego  w 2015 roku Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej , objęła wsparciem żywnościowym 357 osób. Obok dystrybucji paczek, prowadzone były również działania w ramach Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  zgodnie ze statutem.

                                                          Zmiany od 2017 roku

Od 2017 roku więcej osób będzie mogło skorzystać z pomocy żywnościowej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020. Zmiany zostały wprowadzone po konsultacjach z zespołem doradczym ds. wdrażania programu.

Podwyższone kwoty w ramach Podprogramu 2016 będą wynosić 1 268 zł dla osoby samotnie gospodarującej (dotychczas było to 951 zł) oraz 1 028 zł dla osoby w rodzinie (dotychczas 771 zł). Progi wzrosły do 200 proc. kryterium, uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej. Poprzednie kryterium w wysokości 150 proc. obowiązywało od początku realizacji PO PŻ 2014-2020, tj. od grudnia 2014 r.

Zmiany zostały zawarte w „Wytycznych Instytucji Zrządzającej (MRPiPS) dla Instytucji Pośredniczącej i beneficjentów, dotyczących działań realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym w Podprogramie 2016”, wydanych przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej 28 grudnia 2016 r.

Osoby najbardziej potrzebujące mają możliwość składania skarg dot. sposobu realizacji dystrybucji przez GOPS do organu wyższego stopnia ponadregionalnej organizacji partnerskiej, z  którą GOPS podpisał umowę - Fundacja Bank Żywności w Ciechanowie, albo do Instytucji  Zarządziającej - MInistra Rodziny , Pracy i Polityki Społecznej.

PO PŻ 2016 - Harmonogram Działań Towarzyszących

HARMONOGRAM WARSZTATÓW W RAMACH DZIAŁAŃ TOWARZYSZĄCYCH

PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNIOŚCIOWA 2014-20120

PODPROGRAM POPŻ 2016
1. 27.09.2016r. - Warsztaty żywieniowo-dietetyczne "Waga Problemów żywieniowych - praca z trenerem personalnym" - w godz. 9-13 (Sala Konferencyjna Urzędu Gminy  Kuczbork-Osada).         
         

 

Załączniki:

© 2020 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kuczborku-Osadzie   |   Realizacja: Interefekt.pl