Rozpoczęcie POPŻ Podprogramu 2019 opóźni się o kilka miesięcy.

POWODEM JEST UNIEWAŻNIENIE PRZEPROWADZONEGO PRZEZ KRAJOWY OŚRODEK WSPARCIA ROLNICTWA [KOWR] PRZETARGU NA DOSTARCZANIE ŻYWNOŚCI.

Kilku przedsiębiorców odwołało się od wyników postępowania, wskazując formalne błędy w procedurze. Krajowa Izba Odwoławcza przychyliła się do tego wniosku, uznając, że błędy, które pojawiły się w postępowaniu przetargowym prowadzonym przez KOWR, mogły wpłynąć na jego wyniki.

Z TEGO WZGLĘDU KOWR BYŁ ZOBOWIĄZANY DO ANULOWANIA CAŁEGO PROCESU.

 

Kwalifikowanie osób najbardziej potrzebujących

Kryteria kwalifikowania do PO PŻ 2014-2020

Zgodnie z wytycznymi Instytucji zarządzającej (MRPiPS) dla Instytucji Pośredniczącej i beneficjentów dotyczącymi działań realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym w Podprogramie 2016, pomoc w ramach PO PŻ jest kierowana do osób, które z powodu trudnej sytuacji i niskich dochodów nie są w stanie zapewnić sobie odpowiedniego posiłku. Wsparcie powinno trafiać do osób znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji, spełniających przesłanki wskazane w art. 7 ustawy o pomocy społecznej, których dochód obecnie nie przekracza 200% odpowiedniego kryterium dochodowego  uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej. tj. nie więcej niż:

•           1268 zł dla osoby samotnie gospodarującej

•           1028 zł dla osoby w rodzinie.

Uwaga!

W związku z wejściem w życie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 lipca 2018 r.  w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1358 ze zm.), od dnia 1 października 2018 r., kryterium dochodowe wynosi odpowiednio:

- 1 402 zł dla osoby samotnie gospodarującej,

- 1 056 zł dla osoby w rodzinie. 

Kto może kwalifikować osoby najbardziej potrzebujące do pomocy żywnościowej w ramach Programu?

Ośrodki pomocy społecznej kwalifikują osoby najbardziej potrzebujące do udziału w Programie poprzez:

- wydawanie skierowań (stanowiących zał. 5a do Wytycznych)

- przekazywanie list osób zakwalifikowanych do organizacji partnerskich (zał. 7 do Wytycznych

Dodatkowo osoby bezdomne mogą być kwalifikowane samodzielnie przez organizacje partnerskie (na podstawie oświadczenia stanowiącego zał. 6 do Wytycznych). 

W przypadku osób, które z różnych względów nie zgłaszają się do ośrodka pomocy społecznej, możliwe jest złożenie oświadczenia o wysokości dochodu (stanowiącego załącznik 5b do Wytycznych) w siedzibie organizacji partnerskiej. Pracownik organizacji partnerskiej może dostarczyć oświadczenie wraz z odpowiednio wypełnionym zał. 5a do ośrodka pomocy społecznej w imieniu osoby najbardziej potrzebującej, a ośrodek może potwierdzić kwalifikowalność tej osoby do Programu.

 

Czy osoby bezdomne muszą spełniać kryterium dochodowe?

Tak, kryterium dochodowe obowiązuje wszystkie osoby potrzebujące zakwalifikowane do Programu. W ramach POPŻ pomocą objęte mogą być osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, dopuszczającej korzystanie z pomocy społecznej z powodów wskazanych w art. 7 ustawy o pomocy społecznej, których dochód nie przekroczy określonego poziomu, ustalonego procentowo w stosunku do dochodu uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej.

OPR i OPL mogą samodzielnie kwalifikować osoby bezdomne do udziału w PO PŻ w oparciu o ww. kryteria

 

Czy tymczasowa poprawa sytuacji osoby potrzebującej (np. podjęcie pracy) ma wpływ na jej kwalifikowalność do uzyskania pomocy żywnościowej?

Kwalifikowalność osoby jest ustalana na etapie przystępowania tej osoby do danego Podprogramu. W związku z tym skierowanie wydane na okres trwania danego Podprogramu zachowuje ważność niezależnie od tymczasowej zmiany sytuacji osoby potrzebującej, jednak wyłącznie przez okres trwania danego Podprogramu. W przypadku rozpoczęcia kolejnego Podprogramu niezbędna jest ponowna weryfikacja spełniania przez osobę potrzebującą kryteriów kwalifikowalności do PO PŻ i wydanie skierowania.

 

Czy odmowa wydania skierowania wymaga wydania decyzji administracyjnej?

OPS nie przyznaje pomocy żywnościowej, tylko kwalifikuje osoby do jej otrzymania
z OPR/OPL. Korzystanie z pomocy żywnościowej nie oznacza korzystania ze świadczeń pomocy społecznej. Dlatego też w przypadku stwierdzenia uprawnień do otrzymania pomocy w ramach PO PŻ nie jest wymagane wydanie decyzji administracyjnej. Podobnie w przypadku braku uprawnień do udzielenia pomocy i odmowy wydania skierowania tryb decyzji administracyjnej byłby nieuzasadniony. 

Sposób odmowy wydania skierowania osobom niezakwalifikowanym do otrzymania pomocy w ramach PO PŻ – zależy wyłącznie od rozwiązań przyjętych przez dany ośrodek pomocy społecznej

 

Jaki jest okres obowiązywania skierowania?

Skierowanie dla osoby najbardziej potrzebującej wydaje się na cały okres trwania danego Podprogramu. Jest to wyszczególnione każdorazowo we wzorze skierowania stanowiącego zał. 5 do Wytycznych.

 

Czy ośrodek pomocy społecznej ma obowiązek przeprowadzenia wywiadu środowiskowego w celu stwierdzenia spełniania przez osobę najbardziej potrzebującą kryteriów kwalifikowania do Programu?

Nie ma takiego obowiązku. W tym kontekście należy zauważyć, że o ile w Programie Operacyjnym w odniesieniu do kwalifikowania odbiorców pomocy przywołano art. 7 i art. 8 ustawy o pomocy społecznej, to art. 107 dotyczący przeprowadzania rodzinnego wywiadu środowiskowego może być stosowany wyłącznie pomocniczo.

 

Skierowania do placówek wsparcia dziennego

Objęcie dzieci pomocą żywnościową w formie posiłku w placówkach wsparcia dziennego nie wymaga wystawienia dla nich oddzielnego skierowania. Podstawą do korzystania przez dzieci z pomocy w formie posiłku jest skierowanie wydane rodzicom lub opiekunom prawnym. Jednak w sytuacji, gdy rodzina korzysta z pomocy w jednej organizacji lokalnej, a dziecko korzysta z posiłku w placówce prowadzonej przez inną organizację lokalną, wówczas ośrodek pomocy społecznej powinien przekazać do takiej placówki listę dzieci uprawnionych do pomocy w ramach PO PŻ.

 

Czy w przypadku osób najbardziej potrzebujących z niepełnosprawnością, doświadczających trudności z poruszaniem się istnieje możliwość odbioru paczki żywnościowej przez inną osobę?

W przypadku osób z niepełnosprawnościami nie ma konieczności osobistego odbioru pomocy żywnościowej. Niemniej jednak w celu zapewnienia, że pomoc żywnościowa trafia wyłącznie do osób do niej uprawnionych, osoba zgłaszająca się po odbiór żywności w imieniu osoby potrzebującej, jest zobowiązana do okazania imiennego upoważnienia podpisanego przez osobę potrzebującą. 

 

Jak należy rozumieć określenia „osoba samotnie gospodarująca” oraz „osoba w rodzinie”?

Zgodnie z art. 6 pkt 14 ustawy o pomocy społecznej pojęcie „rodzina” oznacza osoby spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie zamieszkujące i gospodarujące.

Przez "gospodarowanie", w analizowanym tu kontekście, należy rozumieć: "dysponowanie, rozporządzanie dochodami lub innymi zasobami", a przez "gospodarstwo domowe" - osoby razem mieszkające, wspólnie się utrzymujące i podejmujące decyzje finansowe. Decydujące znaczenie dla zaliczenia danej osoby do rodziny ma więc fakt wspólnego zamieszkiwania i gospodarowania z innymi osobami.

 

Kto realizuje obowiązek administrowania danymi osobowymi?

Informujemy, iż na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych i uchlania dyrektywy 95/46/WE. W związku z powyższym Organizacje Partnerskie:

  • Federacja Polskich Banków Żywności z siedzibą w Warszawie przy Alejach Jerozolimskich 30

  • Bank Żywności w Ciechanowie z siedzibą przy ul. Śmiecińskiej 9

  • Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kuczborku-Osadzie z siedzibą przy ul. Adama Mickiewicza 7b

realizujące Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowany z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebujących przetwarzają dane osobowe osób korzystających z pomocy żywnościowej obejmujące:

  1. imię i nazwisko, liczbę osób wchodzących w skład gospodarstwa domowego, w tym w podziale na: płeć, przynależność do grupy docelowej Programu Operacyjnego, tj. osoby bezdomne, osoby niepełnosprawne, migranci i osoby obcego pochodzenia, pozostałe osoby;

  2. dochód osoby i rodziny;

  3. powody udzielenia pomocy na podstawie art. 7 Ustawy o pomocy społecznej.

 Informacja jest wiążąca od 25 maja 2018 r.

 

 

© 2020 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kuczborku-Osadzie   |   Realizacja: Interefekt.pl