PROJEKT SYSTEMOWY

„Aktywizacja społeczno-zawodowa osób bezrobotnych  korzystających z pomocy społecznej  na terenie gminy Kuczbork-Osada”  2008-2009 .

 

            Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kuczborku-Osadzie  w okresie od 01.07.2008 r. do 30.06.2009 r. realizował projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pt. „„Aktywizacja społeczno-zawodowa osób bezrobotnych  korzystających z pomocy społecznej  na terenie gminy Kuczbork-Osada”           

W 2008-2009 roku na realizację projektu w ramach Poddziałania 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Kuczborku-Osadzie Marszałek Województwa Mazowieckiego w Warszawie przewidział, zgodnie z przedmiotową metodologią kwotę w wysokości 85.430 zł., w ramach której 89,5 % pochodzić będzie z dofinansowania w ramach dotacji rozwojowej, natomiast 10,5 % gmina zobowiązana jest zapewnić w ramach  środków własnych tzw. wkład własny.

W projekcie uczestniczyły osoby długotrwale bezrobotne, korzystające z pomocy społecznej, zamieszkujące na terenie gminy Kuczbork-Osada. Zakwalifikowano  10 kobiet z terenu gminy Kuczbork-Osada.

            Projekt był realizowany w formie kontraktów socjalnych zawieranych pomiędzy uczestnikami projektu a pracownikiem socjalnym. Zastosowano 4 instrumenty aktywnej integracji: zajęcia z doradcą zawodowym, zajęcia z psychologiem, badania lekarskie, kurs kosmetyczki z elementami wizażu, manicure i pedicure.

Efektem końcowym projektu było uzyskanie przez uczestniczki kwalifikacji zawodowych potwierdzonych stosownymi zaświadczeniami i certyfikatami.

Projekt był  realizowany do 30.06.2009r i  miał charakter długofalowy, gdyż zdobyta wiedza i umiejętności zawodowe, zwiększą szanse naszych klientek na uzyskanie pracy, poprawę sytuacji materialnej i bytowej,  a ostatecznie - „wyjście z pomocy społecznej”. Ekonomiczne usamodzielnienie się beneficjentek projektu będzie naszym i ich sukcesem,  a realizacja tego typu  przedsięwzięć będzie zasadna.

© 2020 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kuczborku-Osadzie   |   Realizacja: Interefekt.pl