Projekt systemowy  „Aktywizacja społeczno-zawodowa osób bezrobotnych  korzystających z pomocy społecznej  na terenie gminy Kuczbork-Osada” w 2012 roku.

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kuczborku-Osadzie złożył wniosek o dofinansowanie projektu systemowego pt. „Aktywizacja społeczno-zawodowa osób bezrobotnych  korzystających z pomocy społecznej  na terenie gminy Kuczbork-Osada” w Mazowieckiej Jednostce Wdrażania Programów Unijnych. Wsparcie będzie realizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet – VII Promocja integracji społecznej Działanie – 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji Poddziałanie – 7.1.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej. Program Operacyjny Kapitał Ludzki  finansowany jest w 85 % ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz w 15% ze środków krajowych. Gmina Kuczbork-Osada pozyska w 2012 roku dotację w wysokości 67.125 zł. Całkowita wartość projektu wynosi 75.000 zł.

Projekt realizowany był w okresie od lipca do grudnia 2012 roku. Skierowany był do osób zamieszkałych na terenie gminy, w wieku aktywności zawodowej, które są  bezrobotne, nieaktywne zawodowo, zagrożone wykluczeniem społecznym, korzystające ze świadczeń   pomocy społecznej. Z każdym uczestnikiem projektu został zawarty kontrakt socjalny.

Celem projektu była zmiana stylu życia podopiecznych GOPS i ich funkcjonowania w społeczności lokalnej poprzez treningi oraz podniesienie kompetencji. Głównym celem było jednak zwiększenie szans 10 podopiecznych do aktywizacji społecznej i zawodowej. Każdy uczestnik otrzymał certyfikat  po ukończonym szkoleniu . W projekcie brało udział 10 osób, w tym 3 osoby niepełnosprawne, posiadająca orzeczony stopień niepełnosprawności i zdolność do podjęcia pracy zawodowej.

Ostatecznie w trakcie trwania  realizacji projektu  w 2012 roku uczestnicy objęci zostali  następującymi instrumentami:

  • Trening Kompetencji i umiejętności społecznych. Zajęcia w formie warsztatów, ćwiczeń, wykładu. Zakres tematyczny:

a) Nabycie wiedzy z zakresu komunikacji werbalnej i niewerbalnej ,

b) Nabycie wiedzy i umiejętności z zakresu efektywnego słuchania i wypowiadania    się ,

c) Przećwiczenie sposobów efektywnego porozumiewania się ,

d) Poprawa jakości komunikowania się z innymi,

e) Wypracowanie postawy asertywnej, asertywnego odmawiania, przyjmowania krytyki w sposób asertywny,

f) Poznanie technik radzenia sobie ze stresem.

 

  • Trening Kompetencji Życiowych. Zajęcia w formie warsztatów, ćwiczeń, wykładu. Zakres tematyczny:

a)Nabycie przez uczestników umiejętności bilansowania i budżetowania finansów osobistych, rozsądnego wykorzystywania posiadanych zasobów

b) Nabycie umiejętności skutecznego komunikowania się w urzędzie, dochodzenia swoich praw konsumenckich, 

c) Poprawa umiejętności świadomego podejmowania zobowiązań finansowych i korzystania z nowoczesnych instrumentów finansowych.

 

  • Trening Kompetencji Rodzicielskich. Zajęcia w formie warsztatów, ćwiczeń, wykładu. Zakres tematyczny:

a) Poszerzenie wiedzy uczestników dotyczącej  technik i metod wychowania dzieci, porozumiewania się z najbliższymi,

b) Nauka rozwiązywania problemów powstałych wskutek nieprawidłowej komunikacji, niezrozumienia potrzeb drugiej osoby.

c) Wypracowanie efektywnej współpracy z dzieckiem, rozpoznawania, nazywania i wyrażania uczuć ( dorosły- dziecko, dziecko- dorosły),

d) Przyswojenie umiejętności wyznaczania granic w relacjach rodzinnych.

  • Wspieranie rozwoju dziecka (dobór instrumentów w zależności od indywidualnych potrzeb dziecka)
  1. Indywidualna i grupowa praca z dziećmi z wykorzystaniem metod terapii taktylnej neurokinezjologicznej,  metod integracji sensorycznej lub treningu zastępowania agresji.

        

Załączniki:

© 2020 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kuczborku-Osadzie   |   Realizacja: Interefekt.pl