Projekt systemowy  „Aktywizacja społeczno-zawodowa osób bezrobotnych  korzystających z pomocy społecznej  na terenie gminy Kuczbork-Osada” w 2013 roku.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kuczborku-Osadzie w 2013 r. kontynuuje od 2008 r. realizację projektu systemowego pt. „Aktywizacja społeczno-zawodowa osób bezrobotnych  korzystających z pomocy społecznej  na terenie gminy Kuczbork-Osada”. współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Celem ogólnym projektu jest zwiększenie aktywności społecznej i zawodowej osób bezrobotnych, nie aktywnych zawodowo natomiast w wieku aktywności zawodowej. Gmina Kuczbork-Osada pozyska w 2013 roku dotację w wysokości 88.605 zł. Całkowita wartość projektu wynosi 99.000 zł.

Celami szczegółowymi projektu jest:
► zwiększenie motywacji do działania, zaufania we własne siły, podniesienie   własnych wartości oraz zdobycie zdolności komunikacyjnych,
► zdobycie wiedzy na temat rynku pracy i nabycie umiejętności poszukiwania pracy przy pomocy nowoczesnych form i technik oraz zdobycie umiejętności tworzenia dokumentów aplikacyjnych,
► podniesienie kwalifikacji zawodowych,
► wsparcie finansowe uczestników projektu w formie zasiłków celowych.

     Przyjęto, iż osoby korzystające z usług systemu pomocy społecznej będą otrzymywały kompleksowe wsparcie w readaptacji zawodowej i dostępie do rynku pracy.
      W projekcie bierze udział 12 osób, w tym 1 mężczyzna. Grupę docelową stanowią osoby w wieku od 20 do 65 r. ż. pochodzące ze środowisk zagrożonych wykluczeniem społecznym z wykształceniem podstawowym, gimnazjalnym, zawodowym lub średnim. Jest to grupa wymagająca intensywnej aktywizacji i gotowa do współpracy. Skierowanie działań w stronę tych osób da im przygotowanie do umiejętnego poszukiwania pracy i odnalezienia się na ewaluującym ciągle rynku pracy. Osoby te cechuje niski poziom aspiracji zawodowych i życiowych, motywacji i bodźców do działania. Jest to związane z brakiem możliwości finansowych, które uniemożliwiają jednocześnie podjęcie jakichkolwiek zmian. Zasadniczymi barierami  jest brak specjalistycznych kwalifikacji zawodowych, brak doświadczenia zawodowego, brak praktycznej wiedzy na temat funkcjonowania rynku pracy oraz brak umiejętności aktywnego poszukiwania pracy.

Rekrutacja :
Zespół rekrutacyjny  wyłonił grupę beneficjentów ostatecznych i stworzył listę rezerwową. Beneficjenci ostateczni  podpisali deklarację udziału w projekcie, a następnie podpisali  kontrakt socjalny.  Rekrutacja prowadzona była  zgodnie z polityką równych szans.

Działania:
Narzędziem  realizacji projektu jest kontrakt socjalny, który został  zawarty z każdym uczestnikiem  projektu  przez pracownika socjalnego i będzie obejmował następujące działania:

  • Trening Kompetencji i umiejętności społecznych. Zajęcia w formie warsztatów, ćwiczeń, wykładu. Zakres tematyczny:

a)Nabycie wiedzy z zakresu komunikacji werbalnej i niewerbalnej

b) Nabycie wiedzy i umiejętności z zakresu efektywnego słuchania i wypowiadania    się

      c) Przećwiczenie sposobów efektywnego porozumiewania się.

     d) Poprawa jakości komunikowania się z innymi.

     e) Wypracowanie postawy asertywnej, asertywnego odmawiania, przyjmowania krytyki w sposób asertywny.

     f) Poznanie technik radzenia sobie ze stresem.

 

  • Przeprowadzenie kursu zawodowego: kucharz
  • Trening  pracy. Zajęcia w formie warsztatów, ćwiczeń, wykładu. Zakres tematyczny:

a) Dostarczenie wiedzy w zakresie: komunikacji interpersonalnej w miejscu pracy

b) Dostarczenie wiedzy w zakresie analizy mocnych i słabych stron oraz sposobów wspierania siebie w poszukiwaniu pracy

c) Nauczenie umiejętności poszukiwania pracy

d) Nauczenie umiejętności radzenia sobie z zaplanowaniem i przestrzeganiem planu poszukiwania pracy

e) Nauczenie umiejętności budowania i redagowania dokumentacji aplikacyjnej

f) Nauczenie umiejętności odpowiedzi na pytania podczas rozmowy kwalifikacyjnej.

            

© 2020 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kuczborku-Osadzie   |   Realizacja: Interefekt.pl