Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kuczborku-Osadzie w 2015  r. kontynuuje realizację projektu systemowego pt. „Aktywizacja społeczno-zawodowa osób bezrobotnych korzystających  z pomocy społecznej na terenie gminy Kuczbork-Osada ” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Celem ogólnym projektu jest zwiększenie aktywności społecznej i zawodowej osób bezrobotnych, nie aktywnych zawodowo natomiast w wieku aktywności zawodowej. 

Celami szczegółowymi projektu jest:
► zwiększenie motywacji do działania, zaufania we własne siły, podniesienie   własnych wartości oraz zdobycie zdolności komunikacyjnych,
► zdobycie wiedzy na temat rynku pracy i nabycie umiejętności poszukiwania pracy przy pomocy nowoczesnych form i technik oraz zdobycie umiejętności tworzenia dokumentów aplikacyjnych,
► podniesienie kwalifikacji zawodowych,
► wsparcie finansowe uczestników projektu w formie zasiłków celowych.


W projekcie bierze udział 10 osób zarejestrowanych w PUP w Żurominie, osoby pozostające  bez zatrudnienia lub osoby zatrudnione. Grupę docelową stanowią osoby w wieku od 20 do 55 r. ż. pochodzące ze środowisk zagrożonych wykluczeniem społecznym z wykształceniem gimnazjalnym, zawodowym lub średnim. Jest to grupa wymagająca intensywnej aktywizacji i gotowa do współpracy. Skierowanie działań w stronę tych osób da im przygotowanie do umiejętnego poszukiwania pracy i odnalezienia się na ewaluującym ciągle rynku pracy.
 

Rekrutacja:
Zespół rekrutacyjny  wyłonił grupę beneficjentów ostatecznych. Beneficjenci ostateczni  podpisali deklarację udziału w projekcie, a następnie podpisali  kontrakt socjalny.  Rekrutacja prowadzona była  zgodnie z polityką równych szans.

Działania:
Narzędziem realizacji projektu jest kontrakt socjalny, który został  zawarty z każdym uczestnikiem projektu przez pracownika socjalnego i będzie obejmował następujące działania:

 

  • Trening Kompetencji i umiejętności społecznych. Zajęcia w formie warsztatów, ćwiczeń, wykładu. Zakres tematyczny:

 

a) Nabycie wiedzy z zakresu komunikacji werbalnej i niewerbalnej

b) Nabycie wiedzy i umiejętności z zakresu efektywnego słuchania i wypowiadania się

c) Przećwiczenie sposobów efektywnego porozumiewania się.

d) Poprawa jakości komunikowania się z innymi.

e) Wypracowanie postawy asertywnej, asertywnego odmawiania, przyjmowania krytyki w sposób asertywny.

f) Poznanie technik radzenia sobie ze stresem.

 

  • Trening pracy. Zajęcia w formie warsztatów, ćwiczeń, wykładu. Zakres tematyczny:

a) Dostarczenie wiedzy w zakresie: komunikacji interpersonalnej w miejscu pracy

b) Dostarczenie wiedzy w zakresie analizy mocnych i słabych stron oraz sposobów wspierania siebie w poszukiwaniu pracy

c) Nauczenie umiejętności poszukiwania pracy

d) Nauczenie umiejętności radzenia sobie z zaplanowaniem i przestrzeganiem planu poszukiwania pracy

e) Nauczenie umiejętności budowania i redagowania dokumentacji aplikacyjnej

f) Nauczenie umiejętności odpowiedzi na pytania podczas rozmowy kwalifikacyjnej.

 

  •   Kurs zawodowy : Aranżacja terenów zielonych
© 2020 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kuczborku-Osadzie   |   Realizacja: Interefekt.pl