"ZASŁUGUJESZ NA WIĘCEJ. AKTYWIZACJA SPOŁECZNO-ZAWODOWA
W GMINIE ŻUROMIN I KUCZBORK – OSADA”

I. WYJAZD INTEGRACYJNO-SZKOLENIOWY UCZESTNIKÓW PROJEKTU „ZASŁUGUJESZ NA WIĘCEJ”

    W miesiącu czerwcu 2018r. rozpoczęły się pierwsze działania w ramach projektu partnerskiego, który Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kuczborku-Osadzie realizuje wspólnie z Fundacją Edukacyjno-Sportową reGeneracja z siedzibą w Pawłowie, Centrum Edukacji i Rozwoju LOGOS  z siedzibą w Żurominie oraz Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Żurominie.

     Uczestnicy projektu „Zasługujesz na więcej. Aktywizacja społeczno-zawodowa w gminie Żuromin i Kuczbork-Osada” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 (RPO WM 2014-2020), Oś priorytetowa IX: Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, Działanie 9.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego brali udział w wyjazdowych warsztatach z zakresu efektywnej komunikacji.

     W ciągu dwóch dni w mazurskim ośrodku uczestnicy pod okiem specjalistów uczyli się jak skutecznie i asertywnie komunikować się z innymi zarówno w sytuacjach rodzinnych jak i zawodowych.

   Wyjazd był pierwszym działaniem zrealizowanym w ramach projektu w kolejnych miesiącach uczestnicy będą brali udział w różnorodnym wsparciu, mającym na celu ich aktywizację i reintegrację społeczną oraz zawodową.

II. PORADNICTWO SPECJALISTYCZNE W PROJEKCIE

W lipcu br. rozpoczęły się pierwsze konsultacje z prawnikiem i psychologiem. Jest to kolejne bezpłatne wsparcie jakie zostało zaplanowane w projekcie partnerskim „Zasługujesz na więcej. Aktywizacja społeczno-zawodowa w gminie Żuromin i Kuczbork-Osada” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 (RPO WM 2014-2020), Oś priorytetowa IX: Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, Działanie 9.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego.

Uczestnicy projektu (Kobiety i Mężczyźni) będą korzystać z indywidualnego i grupowego poradnictwa specjalistycznego przez cały okres realizacji projektu.

III. SPOTKANIE INFORMACYJNE Zasługujesz na więcej. Aktywizacja społeczno-zawodowa w gminie Żuromin i Kuczbork-Osada”


 

         W miesiącu czerwcu 2018 r. w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kuczborku-Osadzie odbyło się spotkanie informacyjne z osobami zakwalifikowanymi do udziału w projekcie pn. "Zasługujesz na więcej. Aktywizacja społeczno-zawodowa w gminie Żuromin i Kuczbork – Osada”.

Spotkanie poprowadzone zostało przez Panią Katarzynę Szmit, Prezes Fundacji reGeneracja, która przedstawiła zainteresowanym cele, założenia i formy realizacji projektu oraz zasady uczestnictwa w projekcie.

Uczestnicy/Uczestniczki spotkania zostali powiadomieni o planowanych szkoleniach, kursach oraz o dalszych prowadzonych działaniach projektowych.

Spotkanie odbyło się z poszanowaniem zasad równości szans Kobiet i Mężczyzn.


 

IV. „ZASŁUGUJESZ NA WIĘCEJ. AKTYWIZACJA SPOŁECZNO-ZAWODOWA W GMINIE ŻUROMIN I KUCZBORK-OSADA”

Beneficjentami projektu będzie 18 osób wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym z terenu Gminy i Miasta Żuromin (17 Kobiet i 1 Mężczyzn) oraz 18 Kobiet i 2 Mężczyzn z terenu Miasta i Gminy Żuromin, korzystających z pomocy społecznej, dla których prowadzone będą działania o charakterze aktywizacyjnym, edukacyjnym, społecznym i zawodowym.

Celem działań projektowych będzie m.in. zwiększenie szans na zatrudnienie, zapobieganie  zjawisku wykluczenia społecznego, wzrost integracji społecznej i aktywizacja zawodowa.

Odbiorcy projektu (Kobiety i Mężczyźni) będą uczestniczyć w następujących działaniach, m.in.:

1) Aktywna integracja społeczna (Trening kompetencji społecznych)

2) Indywidualne i grupowe poradnictwo specjalistyczne (prawne, psychologiczne, pedagogiczne, coaching)

3) Akademia kompetencji uniwersalnych (Kurs prawa jazdy kat. B, Kurs kompetencji  cyfrowych)

4) Akademia rodziny (Usługi asystenckie, szkolenie przeciwdziałanie agresji w rodzinie),

5) Aktywizacja edukacyjno-zawodowa (doradca zawodowy, pośrednik pracy ,staże  zawodowe)© 2020 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kuczborku-Osadzie   |   Realizacja: Interefekt.pl