Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kuczbork-Osadzie oraz Fundacja edukacyjno-sportowa reGeneracja realizują projekt pn. "Aktywna Integracja w Gminie Kuczbork-Osada" w ramach RPOWM na lata 2014-2020 w ramzh Osi Priorytetowej IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, Działanie 9.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonychi przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu.

Celem projektu jest wsparcie 60 osób (45 K, 15 M) z terenu Gminy Kuczbork-Osada, wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym wraz z dziećmi, z uwaględnieniem osób niepełnosprawnych, poprzez objęcie działaniami wspierającymi ich kompetencje oraz stworzenie warunków do aktywnej integracji społecznej i zawodowej w okresie 01.06.2019 - 31.05.2021

Projekt zakłada zrekrutowanie 60 uczestników (20 uczestników na edycję, w tym 10 osób dorosłych i 10 dzieci) planowane są 3 etapy rekrutacji w okresie:

Pierwszy :

  • lipiec - sierpień 2019r. - 20 uczestników, w tym 10 osób dorosłych i 10 dzieci.

Drugi:

  • styczeń - luty 2020r. - 20 uczestników, w tym 10 osób dorosłych i 10 dzieci.

Trzeci:

sierpień - wrzesień 2020r - 20 uczestników, w tym 10 osób dorosłych i 10 dzieci.

 

W ramach projektu zapewniamy bezpłatnie:

1) Dla Dorosłychych

- poradnictwo indywidualne (psycholog, pedagog, prawnik)

- trening umiejętności społecznyych

- doradztwo zawodowe

- pośrednictwo pracy,

- szkolenia (zawodowe, kurs prawa jazdy),

- staże.

 

2) Wspólny wyjazd szkoleniowy (2-dniowy).

 

3) Dla dzieci i młodzieży:

- zajęcia rozwijające kompetencje,

- punkt wsparcia specjalistycznego.

 

http://www.kuczbork.naszops.pl/img/upload/files/Regulamin(2).pdf

 

Aktywna Integracja w Gminie Kuczbork-Osada

Ogłoszenie o naborze partnera do projektu

© 2020 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kuczborku-Osadzie   |   Realizacja: Interefekt.pl