Statutowa działalność  GOPS - wybrane ustawy i rozporządzenia

Pomoc społeczna

 • Dz. U. z 2017r. poz. 1769 -  Ustawa z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej

 • Dz.U. z 2015, poz. 1058 - Rozporządzenie  Rady Ministrów z dnia 14 lipca 2015r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej   

 • Dz.U. z 2016r. Poz. 1406 - Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 sierpnia 2016r. w sprawie  rodzinnego wywiadu środowiskowego

 • Dz.U. z 2010 Nr 218, poz. 1439 - Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 8 listopada 2010r. w sprawie wzoru kontraktu socjalnego

 • Dz.U. z 2012r., poz. 964 - Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012r. w sprawie domów pomocy społecznej

 • Dz.U. z 2005r. Nr 189, poz. 1598 ze zm. - Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych

 • Dz. U. z 2015r., poz.733 - Ustawa z dnia 13 czerwca 2003r. o zatrudnieniu socjalnym

 • Dz. U. z 2017r.  poz.1938 - Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

 • MP z 2015 r., poz.821 - Uchwała Nr 221 Rady Ministrów z 10 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014–2020

 • Dz. U. z 2015r. poz 1390 - Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie

 • Dz. U. 2011 nr 209 poz. 1245 - Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 września 2011r. w sprawie procedury "Niebieskie Karty" oraz wzorów formularzy "Niebieska Karta"

 • Dz.U. 2011 Nr 81 poz. 448 - Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie procedury postępowania przy wykonywaniu czynności odebrania dziecka z rodziny w razie bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia dziecka w związku z przemocą w rodzinie

 • Dz. U. z 2017r. ,poz.697 - Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 marca 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej

 • Dz.U. 2018 nr 1061 http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20180001061/O/D20181061.pdf  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu "Dobry Start"

 • MP 2018r. poz. 514 http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WMP20180000514/O/M20180514.pdf - Uchwała Nr 80 Rady Ministrów z 30 maja 2018r. w sprawie ustanowienia rządowego programu "Dobry Start"

Świadczenia rodzinne

 • Dz. U. z 2017r. poz.1952 - Ustawa z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych

 • Dz. U.2016 r., poz. 162 - Ustawa z dnia 30 kwietnia 2014 r. o ustaleniu  i wypłacie zasiłków dla opiekunów

 • Dz.U. 2016 poz. 195 - Ustawa o  pomocy państwa w wychowywaniu dzieci

 • Dz. U.z 2017r., poz. 1466 - Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 lipca 2017 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o przyznanie świadczeń rodzinnych oraz zakresu informacji, jakie mają być zawarte we wniosku, zaświadczeniach i oświadczeniach o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych

 • MP z 2017r. Poz.884 - Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 22 września 2017r. w sprawie wysokości przeciętnego dochodu z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego w 2016r

Fundusz Alimentacyjny

 • Dz.U. 2017r., poz.489 - Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 lutego 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów

Inne

 • Dz.U. z 2017r. poz.1257 - Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 czerwca 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Kodeks postępowania administracyjnego

 • Dz. U. 2016r. poz.487 - Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 marca 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi

 • Dz. U. 2017r. poz.882 - Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ochronie zdrowia psychicznego

 • Dz. U. z 2017r.  poz.682 - Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 marca 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Kodeks rodzinny i opiekuńczy

 • Dz.U z 2017 r. , poz.1832) - Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 września 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Karcie Dużej Rodziny

 • Dz. U. z 2017r. poz.783- Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii

© 2020 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kuczborku-Osadzie   |   Realizacja: Interefekt.pl