Gmina Kuczbork-Osada/Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, w związku z przygotowywaniem wniosku o dofinansowanie projektu z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 na realizację projektu w ramach Priorytetu IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, Działanie 9.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu w ramach ogłoszonego przez  Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych konkursu nr RPMA.09.01.00-IP.01-14-079/18 działając zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014 – 2020 (Dz. U. z 2014 roku poz.1146 z późn. zm.)ogłasza otwarty nabór na Partnera do Projektu spoza sektora finansów publicznych .

1. Ogłoszenie o naborze partnera do realizacji projektu

2. Informacja o wyborze partnera.

Załączniki:

© 2020 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kuczborku-Osadzie   |   Realizacja: Interefekt.pl