Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych działa na terenie gminy Kuczbork-Osada. Prowadzi działalność w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w oparciu o przepisy ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

Zarządzeniem nr 1/2012 z dnia 02 stycznia 2012 roku Wójt Gminy Kuczbork-Osada powołał  skład Komisji:

1.Jadwiga Michalska – przewodnicząca

2.Krystyna Jasińska – sekretarz

3.Grażyna Chmielewska – członek

4.Halina Skarbowska – członek

5.Zbigniew Gapiński – członek

6. Piotr Ławicki - członek


Członkowie GKRPA przeszkoleni są w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

Celem działania Komisji jest inicjowanie, opiniowanie, wydawanie postanowień oraz prowadzenie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych należących do zadań własnych Gminy, a w szczególności:

1. Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu.

2.Udzielanie rodzinom, w których występuje problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie.

3.Nadzór nad prowadzeniem profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w szczególności dla dzieci i młodzieży.

4. Prowadzenie kontroli punktów sprzedaży, podawania i spożywania napojów alkoholowych.
5.Opiniowanie wniosków w sprawach wydawania i cofania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

Realizując swoje zadania Komisja współpracuje z instytucjami i organizacjami o podobnych celach, a także placówkami oświatowymi, Policją i Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej.

 

        

© 2022 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kuczborku-Osadzie   |   Realizacja: Interefekt.pl